“EURO-PRO” DOO

Vojvode R. Putnika  do br. 8

ISTOČNO SARAJEVO

Raspisuje:

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

na određeno vrijeme

1. Vozač – 5 izvršilaca

Uslovi: SSS  –  vozač “C” kategorije, sa radnim iskustvom, položen državni ispit

Pored navedenih posebnih uslova  za radno mjesto, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće opšte uslove i to:

–  da  je državljanin BiH

–  da protiv njega nije pokrenut krivični postupak

–  da je fizički i psihofizički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio.

Izbor kandidata će se vršiti nakon obavljenih razgovora sa kandidatima. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili na adresu:

Društvo sa ograničenom odgovornošću “Euro-pro” d.o.o. Istočno Sarajevo, Vojvode R. Putnika do  br. 8  sa naznakom “Prijava na konkurs”.