JU OŠ “SVETI SAVAISTOČNO NOVO SARAJEVO

Karađorđeva 1

71123  ISTOČNO SARAJEVO

KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme

1. Nastavnik njemačkog jezika         –  1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme – do 30.6.2016. godine

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

a) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) uvjerenje o neosuđivanosti prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1)  diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3)  uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na

evidenciji  nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj  evidenciji,

4)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u ponedjeljak, 16.11.2015. godine u 13 časova, a intervju u utorak, 17.11.2015. godine, u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs”.