Građani i privredni subjekti u Istočnom Sarajevu plaćaju godišnje iznose komunalnih taksi i naknada. Takse plaćaju preduzetnici, pravna lica, dok naknade plaćaju fizička i pravna lica – vlasnici ili korisnici nekretnina.

Prikupljanje taksi i naknada vrši Grad Istočno Sarajevo. Ovi prihodi predstavljaju prihod budžeta Grada Istočno Sarajevo i šest gradskih opština i dijele se u omjeru 85 % – 15 % u korist gradskog budžeta.

Šta su komunalne takse?

Na području grada Istočno Sarajevo propisuju se komunalne takse za držanje muzike u ugostiteljskim objektima, držanje sredstava za igre u ugostiteljskim objektima i drugim prostorijama, te za isticanje poslovnog imena pravnog lica na poslovnim prostorijama.

Preduzetnici su u prvoj godini poslovanja oslobođeni od plaćanja komunalne takse. Prihodi od komunalnih taksi su sastavni dio budžeta grada prema kojima nije precizno određena namjena.

Iznos prikupljenih prihoda je značajan, što pokazuje godišnji pregled. U 2019. godini pravna lica su na ime komunalne takse platila 1 603 114 KM. Od tog iznosa je 1 362 647 KM ostalo u gradskom budžetu, dok je 240 467 KM raspoređeno opštinama.


Šta je komunalna naknada?

Komunalna naknada se plaća za korištenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje. Plaćaju je vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog ili drugog prostora – fizička i pravna lica koja su korisnici objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

Koliko ćete godišnje platiti zavisi od broja kvadrata stana, kuće, poslovnog prostora. Iznos zavisi i od građevinske zone u kojoj se nalazite. Tako vlasnici nekretnina koje se nalaze u građevinskim zonama 1, 2, 3 i 4 plaćaju, dok su oni čija je nekretnina od 5 zone oslobođeni plaćanja.

Plaćanja su oslobođene porodice poginulih boraca i RVI od prve do četvrte kategorije, lica koja primaju socijalnu pomoć, te lica koja primaju dječji doplatak.

Prihodi od komunalnih naknada, kao i oni od taksi, značajna su stavka u gradskom budžetu. I ovdje je odnos raspodjele isti – opštinama na čijem području su naknade prikupljene vraća se 15 % sredstava.

Tako su u 2019. vlasnici nekretnina platili 451 430 KM. U gradskom budžetu su ostale 383 716 KM, a opštinama je raspoređen iznos od 67 714 KM.

Za šta se troše navedena sredstva?

Iz prihoda od komunalne naknade Grad Istočno Sarajevo finansira vertikalnu signalizaciju. U 2019.godinu za tu namjenu je izdvojeno 30 000 KM. Finansira se i horizontalna signalizacija, u prošloj godini sa 52 848 KM. Novac se izdvaja i za vibracione trake i ležeće policajce – u 2019. sa 4 538 KM. Za azil za pse izdvojeno je 100 000 KM. Iz ovih sredstava sufinansira se i gradski prevoz na nerentabilnim linijama – u prošloj godini sa 277 500 KM.

U Izvještaju o prikupljenoj komunalnoj taksi i naknadi i utrošku tih sredstava, resorno gradsko odjeljenje navodi da se iz sredstava komunalne naknade finansira i grijanje u srednjim školama. Za tu namjenu izdvojeno je 148 453 KM u 2019. godini. U Izvještaju se navodi i to da su troškovi pošte za uručenje rješenja, opomena i dopisa bili 66 232 KM.

Uz to, iz prikupljenih sredstava plaćaju se i plate radnicima Gradske uprave koji su angažovani isključivo na komunalnim naknadama. Bruto rashod za te radnike u 2019. bio je 96 212 KM.

Iz prikupljenih sredstava po osnovu komunalne takse finansira se Teritorijalna vatrogasna jedinica. U prošloj godini sa 1 530 750 KM.