Broj: 01-023-205/18

Datum: 25.05.2018. godine 

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Zakona o studentskom standardu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/08), člana 70. Statuta oštine Istočna Ilidža („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“ broj: 13/05, 32/07, 13/08 i 5/12), Odluke o iznosu i broju stipendija studentima prvog ciklusa javnih visokoškolskih ustanova za akademsku 2017/18. godinu broj: 01-023-204/18 od 25.05.2018. godine i člana 3. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija broj: 01-023-203/18. od 25.05.2018. godine, Načelnik opštine Istočna Ilidža raspisuje

KONKURS

za dodjelu stipendija Opštine Istočna Ilidža studentima prvog ciklusa

studija na javnim visokoškolskim ustanovama za školsku 2017/18. godinu

 

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 30 stipendija slјedećim kategorijama studenata:

a.) uspješni studenti prvog ciklusa studija javnih visokoškolskih ustanova

……………………………………………………………………………………… 28 stipendija

b.) učenici generacija srednjih škola sa područja opštine Istočna Ilidža za školsku 2016/17 i 2017/18 godinu

…………………………………………………………..2 stipendije

Stipendije se dodjelјuju prema odvojenim rang-listama za svaku od navedenih kategorija studenata.

 

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Pravo učešća na Konkurs imaju  redovni studenti II i viših godina studija prvog ciklusa javnih visokoškolskih ustanova, sa stalnim prebivalištem na području opštine Istočna Ilidža, a da nisu obnovili godinu studija za koju konkurišu i da nisu korisnici stipendije drugog organa.

 

III

Posebni uslovi za dodjelu stipendija

Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa, uspješni studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati i slјedeći posebni uslov, da imaju položene ispite iz predhodnih godina studija sa prosječnom ocjenom 8,50 i više.

 

IV

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:

 • uspjeh u predhodnim studijskim godinama
 • upisna godina studija

 

V

Potrebna dokumenta

Kandidati koji konkurišu obavezni su dostaviti sledeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od šest mjeseci:

 1. Uredno popunjen obrazac prijave na konkurs za dodjelu studentske stipendije
 2. Uvjerenje o prebivalištvu kandidata (CIPS) ( ovjerena kopija)
 3. Potvrdu o statusu redovnog studenta (orginal)
 4. Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja (orginal)
 5. Potvrdu da ne obnavlјa godinu studija za koju konkuriše (orginal),
 6. Potvrdu da je položio sve ispite iz prethodne godine studija ( samo za studente koji ispunjavaju ovaj uslov) (orginal)
 7. Ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja
 8. Fotokopiju tekućeg računa i računa banke kod koje je račun otvoren

 

Učenik generacije:

 1. Uredno popunjen obrazac prijave na konkurs za dodjelu studentske stipendije
 2. Odluku nastavničkog vijeća ili diplomu o izboru učenika generacije (kopija)
 3. Potvrda o statusu redovnog studenta (orginal)
 4. Uvjerenje o prebivalištvu kandidata (CIPS) ( ovjerena kopija)

 

VI

Prijave sa potrebnom dokumentaciom mogu se dostaviti poštom na adresu: Opština Istočna Ilidža Vojvode Radomira Putnika br.2, Odjelјenje za privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom: Komisiji za stipendije, ili lično u prijemnoj kancelariji (Matični ured) Opštinske uprave. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

VII

Konkurs se objavlјuje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Republike Srpske, na Web stranici opštine (www.istocnailidza.net) i oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavlјivanja u jedenom dnevnom listu koji izlazi na području Republike Srpske. Rang-lista kandidata kojima će biti dodijelјene stipendije za 2018. godinu biće objavlјena na Web stranici Opštine: www.istocnailidza.net  i oglasnoj tabli opštine.