Odjelјenje za prostorno uređenje, saobraćaj i stambeno-komunalne poslove pokreće postupak usklađivanja redova vožnje autobuskih linija područja grada Istočno Sarajevo za registracioni period  2017/2018. godinu. U postupku usklađivanja redova vožnje autobuskih linija na području grada Istočno Sarajevo mogu učestvovati svi zainteresovani prevoznici koji imaju odgovarajuće licence za obavlјanje javnog linijskog prevoza lica, izdate od strane nadležnog organa grada.

Za usklađivanje je potrebno dostaviti:

  1. Zahtjev za usklađivanje sa podacima o prevozniku (tačna adresa, broj telefona, ime i prezime direktora i broj mobilnog telefona direktora).
  2. Za prevoznike koji prvi put učestvuju na usklađivanju kao i prevoznici koji su izvršili izmjene u registru  potrebno je dostaviti po  jedan  primjerak ovjerene kopije registracije preduzeća, odnosno za samostalnog privrednika ovjerena  rješenja za rad izdata od nadležnog opštinskog organa.
  3. Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenju obaveza po osnovu direktnih i   indirektnih poreza, ne starije od 60 dana (ovjerena fotokopija).
  4. Uvjerenje o uredno izmirenim obavezama po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje, koje obuhvata penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, izdato od Poreske uprave, ne starije od 60 dana (ovjerena fotokopija).
  5. Za redove vožnje koji se održavaju  u kooperaciji, obavezno navesti kooperanta na redu vožnje i dostaviti ovjeren Ugovor o kooperaciji od strane svih kooperanata, bez koga se prijedlozi vožnje neće razmatrati. Ugovori koji su ranije skloplјeni na neodređeno vrijeme koji su važeći i koji su dostavlјeni za  prošli registracioni period ne moraju se ponovo dostavlјati.
  6. Cjenovnike usluga prevoznika za pojedinačne karte, mjesečne đačke, mjesečne studentske i  mjesečne radničke, koji će biti ovjereni od strane organa Grada Istočno Sarajevo prilikom registracije redova vožnje i važiće  za registracioni period.

Prijedlozi redova vožnje moraju biti usaglašeni sa  “Dalјinarom“  minimalnim vremenima vožnje autobuskih linija grada Istočno Sarajevo, te Pravilnikom o usklađivanju i registraciji redova vožnje autobuskih linija grada Istočno Sarajevo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj 5/13)

Redove vožnje gradskih i prigradskih linija potrebno je dostaviti prema slјedećem:

  1. Spisak starih redova vožnje dostaviti u 3  primjerka (nije potrebno dostavlјati stare redove vožnje koji su ranije ovjereni);
  2. Spisak starih redova vožnje sa promjenom;Ovjerene prijedloge starih redova vožnje sa promjenom dostaviti u 3 primjerka.(Obavezno navesti za svaki red vožnje sa promjenom na šta se tačno promjena  odnosi);
  3. Spisak novih redova vožnje za usklađivanje;Ovjerene prijedloge novih  redova vožnje dostaviti u 3 primjerka.

 Sve prijedloge redova vožnje potrebno je dostaviti na propisanim obrascima redova vožnje.

 

Na prijedlozima redova vožnje obavezno naznačiti da li je predmetni prijedlog stari sa promjenom ili novi red vožnje.

 

Grad Istočno Sarajevo ponudiće za određene linije, po potrebi i po zahtjevima jedinica lokalne samouprave grada, nove polaske u skladu sa zahtjevima i stvarnim potrebama opština i građana grada.

Više informacija možete pronaći na zvaničnoj web stranici Grad Istočno Sarajevo

Izvor: Grad Istočno Sarajevo