Nastavnik likovne kulture- JU OŠ „Petar Petrović Nјegoš“ Istočna Ilidža

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 28.02.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

JU OSNOVNA ŠKOLA „PETAR PETROVIĆ NјEGOŠ“
ISTOČNA ILIDžA

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17 i 31/18) direktor JU Osnovne škole „Petar Petrović Nјegoš“ Istočna Ilidža raspisuje

KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

Nastavnik likovne kulture – 16 časova redovne nastave, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodilјskog bolovanja

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 104. stav (6) (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavlјuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti slјedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1.Uvjerenje o državlјanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
3.Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
4.Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine lјudima, zlostavlјana djeteta, polnog i drugog nasilјa nad djetetom ili malolјetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18)  je:
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošlјavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intarvjua.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavlјivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu:
JU Osnovna škola „Petar Petrović Nјegoš“ Istočna Ilidža
Banović Strahinje 8
71123 Istočno Sarajevo

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS