Професор географије – СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ИСТОЧНА ИЛИЏА“

Област: Образовање
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Истoчнo Сaрajeвo
Отворено до: 26.11.2015.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Професор географије, на одређено вријеме, (до 31.08.2016.године), пуна норма часова, са радним искуством, са положеним стручним испитом, 1 извршилац;

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду – пречишћени текст („Службени гласник РС“ број 55/07), испуњавају и посебне услове прописане чланом 75. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник РС“ 29/12 и 80/14) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији („Службени гласник РС“ 11/93 и 34/15).

Уз потписану пријаву за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:
1. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);
2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
3. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;
4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
5. увјерење о положеном стручном испиту;
6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);
7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа; уколико је кандидат радио с непуним радним временом,то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавлидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 102/14).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) – школа ће прибавити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.
Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Са кандидатима који испуњавају услове ТЕСТ ће бити обављен 02.12.2015.године, у 10,00 часова, у просторијама школе,а исти дан у 12,00 часова обавиће се интервју.
Имена кандидата који испуњавају услове конкурса биће објављена на web страници школе http://www.ssciilidza.org
Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју,а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу,сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Пријаве слати на адресу школе ,са назнаком „За конкурс“

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ИСТОЧНА ИЛИЏА“
Стефана Немање бр.10
71123 Источно Сарајево
тел/факс 057/342 –735e-mail: ssciilidza@gmail.com, web: http://www.gim-iilidza.org