Област: Образовање
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Истoчнo Сaрajeвo
Отворено до: 24.12.2015.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Наставник руског језика- 9 часова , на неодређено вријеме, 1 година радног искуства и положен стручни испит……………………1 извршилац

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова прописаних Законом о раду- Пречишћени текст ( „Службени гласник“ РС, број: 55/07) и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“ број 102/14) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број: 74/08,71/09, 104/11и 33/14) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ број: 77/09, 86/10 и 25/14).

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:
1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:
1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу
3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца
6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовреме пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у понедељак, 28.12.2015. године у 10,00 часова.Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе, са назнаком „ Пријава на конкурс“, или лично секретару школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈУ Основна школа ” Трново” Трново
Трновског батаљона бр. 33
71220 Трново
tel/fax: 057/610-394
е-mail: os195@teol.net