Na osnovu člana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04, 41/05, 118/05 i 98/13), i člana 13. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Pale („Službene novine grada Istočno Sarajevo“,broj 7/15 i 19/15) načelnik opštine Pale,
r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Pale
I – Konkurs se raspisuje za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Pale, na neodređeno vrijeme, i to:
1. Stručni saradnik u mjesnoj kancelariji Podgrab i za mjesne zajednice Podgrab i Prača – jedan izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova za navedeno radno mjesto, utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Pale.
III – Opšti uslovi za kandidate:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nisu otpušteni iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,
6. da se na kandidate ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.
IV – Posebni uslovi:
– srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju, društvenog ili tehničkog smjera,
– najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs, kandidat je dužan priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, i to:
– diplome o stručnoj spremi,
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, i
– isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrada, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova ovog konkursa, kandidat je dužan priložiti foto-kopiju lične karte ili pasoša i izjavu u pisanoj formi, kako slijedi:
1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
3) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
4) da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja ovog konkursa
5) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 151. i 151a. Zakona o lokalnoj samoupravi.
Svi kandidati koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz ovog konkursa, biće pozvani na intervju, o čemu će biti blagovremeno obavješteni.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke V podtačka 2), 4), i 5) ovog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija, utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove konkursa, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi na gore navedeni način iz ovog oglasa.
VI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Blic“.
Ako javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Pale, Romanijska broj 15, sa naznakom „ Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta“.
Izvor: Opština Pale