Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 24.12.2015.
Broj izvršilaca: 4

OPIS RADNOG MJESTA

  1. Dva profesora razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, određeno vrijeme

Prijem 4 profesora – OSNOVNA ŠKOLA „PALE“ PALE

do 31.08.2016.
2. Dva profesora matematike, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, određeno vrijeme, puna norma do 31.08.2016.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:
-da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
-da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
-da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem sa obaveznim dokazom o psihofizičkoj sposobnosti, dužan je dostaviti kandidat koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa – ne starije od 6 mjeseci.

-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva, ličnosti i morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog integriteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i drugim maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost
Posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje, (uz prijavu na konkurs, svojeručno potpisanu, sa adresom, brojem telefona) je sljedeća:

1.Za radno mjesto pod brojem 1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje (prof. razredne nastave) ili ekvivalent.
2.Za radno mjesto pod br. 2. takođe, ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno
zvanje (profesor matematike) ili ekvivalent
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, za radno mjesto pod brojem 1.i brojem 2.
4.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
5)uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
6.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je stekao radni staž.
7) uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
8) uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije vojnog invalida. )
9) uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .
Testiranje i intervju kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, će se održati dana 29.12. 2015.godine u 10,30 časova u prostorijama Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostavljati na adresu škole, sa naznakom „Prijava na konkurs“ putem pošte ili lično u sekretarijat Škole.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

JU OSNOVNA ŠKOLA „PALE“
M Simovića 26
71420 PALE
Os 194 @teol.net