Област: Образовање
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Истoчнo Сaрajeвo
Отворено до: 17.12.2015.
Брoj извршилaцa: 2

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

1. Наставник математике – (1) извршиоц на одређено вријеме – једна година, 8 часова седмично, без искуста.
2. Наставник физике- (1) извршилац на одређено вријеме – једна година, 10 часова седмићно, без искуства.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“ број 102/14) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број: 74/08,71/09, 104/11и 33/14) и чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ број: 77/09, 86/10 и 25/14).

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:
да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:
диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуне и благовреме пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у четвртак 24.12.2015. године у 10.00 часова.Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс“

ЈУ Основна школа „Алекса Шантић“ Војковићи
Друге сарајевске бригаде бр.57
71123 Источно Сарајево
tел/Факс 057/350-649
E-mail os186@paleol.net