ozivaju se inovativna mala i srednja preduzeća koja su registrovana na teritoriji Republike Srpske da se prijave na Javni poziv, u okviru koga je predviđeno pružanje ekspertske podrške za 15 malih i srednjih preduzeća.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

  1. Rješenje o registraciji privrednog subjekta /aktuelni izvod iz sudskog registra ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija);
  2. Kopije bilansa stanja i bilansa uspjeha za prethodnu godinu;
  3. Popunjena prijava za Javni poziv

Prihvatljivi korisnici, uslovi za prijavu, obrazac za prijavu te druge informacije dostupni su na web stranicama: www.rars-msp.org i www.eunors.org.

Rok za podnošenje prijava je 14. mart 2019. godine.

Prijave za Javni poziv, potpisane od strane ovlašćenog lica i ovjerene pečatom, sa pratećom dokumentacijom, podnose se isključivo elektronskim putem, skenirane u PDF formatu, na elektronsku adresu: een@rars-msp.org, sa naznakom: „Prijava na javni poziv za pružanje usluga podrške za jačanje kapaciteta u upravljanju inovacijama u 2019. godini“.

 

Izvor: Gradska Razvojna Agencija Istočno Sarajevo