Centar za socijalni rad Istočno Sarajevo je projektom „Pravda za svako dijete“ provodio niz aktivnosti kroz Radnu grupu na nivou grada Istočno Sarajevo, na osnovu čega su usvojeni Strategija i Akcioni plan u postupanju sa djecom i maloljetnicima u sukobu sa Zakonom. Iz ovih aktivnosti su proizišle i druge aktivnosti, a jedna od tih je i pregovaranje sa donatorom Institutom Franco Bettoli oko određenih programa sekundarne i tercijarne prevencije maloljetničkog prestupništva.

Centru je kupljen stan u vrijednosti od oko 65.000,00 KM i dat na korištenje bez naknade, a takođe je isplaćeno  8.000,00 KM za opremanje stana kako bi imao sve potrebno za stavljanje u funkciju.

Takođe su u toku pregovori sa revizorom UNICEF-a iz New Yorka za realizaciju projekta uspostavljanje Dnevnog centra, čija je investicija vrijednosti oko 100.000,00 KM.

Izvor: www.opstinains.net