Област: Образовање
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Истoчнo Сaрajeвo
Отворено до: 17.12.2015.
Брoj извршилaцa: 2

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

1. Наставник разредне наставе – 1 извршилац са радним искуством, на неодређено вријеме
2. Наставник физике – 8 часова, приправник, на одређено вријеме – до краја наставне 2015/16. године

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС“ број: 102/14) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 105. и 107. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број: 74/08,71/09, 104/11и 33/14) и чланом 6. став 1. тачка Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).
Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:
1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.
Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:
диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном
процесу (за кандидата са радним искуством),
додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања
или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,
уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на
евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој
евиденцији,
увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти
посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,
увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-
инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-
инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-
инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.
Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовреме пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у понедељак, 21.12.2015. године у 13.00 часова а интервју у уторак, 22.12.2015. године у 13.00 часова.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс“

ОСНОВНА ШКОЛА «СВЕТИ САВА»
ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО
Карађорђева 1
e-mail: os189@teol.net
tel/fax: 057 340-414.