Област: Образовање
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Истoчнo Сaрajeвo
Отворено до: 17.12.2015.
Брoj извршилaцa: 8

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Организациона јединица: Медицински факултет Фоча

За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Дефектологија и ужу област образовања Развојни поремећаји ( предмети: Системи и модели специјалне едукације и рехабилитације, Методе у специјалној едукацији и рехабилитацији, Инклузија у образовању 1, Методика рада са ученицима са менталном ретардацијом 1, Методика рада са особама ометеним у развоју, Методика рада са ученицима са менталном ретардацијом 2, Инклузија у образовању 2 )………………………………………………………………………………1 извршилац

Студентска бр.1, 73 300 Фоча

Организациона јединица: Академија ликовних умјетности Требиње

За избор наставника у сва звања за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво сви облици стваралаштва) и уже области образовања Теорија и историја ликовне умјетности и Поетике и филозофије умјетности ( предмети: Историја умјетности 1, 2 и 3 и Поетике модерне умјетноети 1 и 2 )………………1 извршилац
За избор у звање асистента/вишег асистента за ужу умјетничку област Умјетност ( стваралаштво сви облици стваралаштва ) и ужу област образовања Графички дизајн ( предмети: Основе дизајна 1 и 2, Графичке комуникације 1 и 2, Просторна графика 3 и 4 )…………………………………………………………….1 извршилац

Степе Степановића, 89 101 Требиње

Организациона јединица: Педагошки факултет Бијељина

За избор у звање вишег асистента за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) и ужу област образовања Дириговање(Хорско пјевање)………………………………………………………. 1 извршилац

За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужу област образовања Методика наставе физичке културе(предмети Методика наставе физичког васпитања и Физичко васпитање са методиком)………………………………………………………………………………1 извршилац

За избор у звање асистента за ужу научну област Информационе науке и биоинформатика и ужу област образовања Информатика(предмети Информатика и Методика наставе информатике)…………….. 1 извршилац

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

Организациона јединица: Технолошки факултет Зворник
За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Храна и пиће и ужу област образовања Наука о храни и исхрани ( предмети: Нутритивна својства и анализа намирница, Микробиологија са генетиком, Нова достигнућа у науци о храни и исхрани, Нова и функционална храна, Савремене методе анализе хране, Токсикологија хране )……………………………………………………………….. 1 извршилац

Каракај , 75 400 Зворник

Организациона јединица: Пољопривредни факултет Источно Сарајево

За избор у звање ванредног професора за ужу научну област Хортикултура и ужу област образовања Повртарство ( предмети: Опште повртарство, Посебно повртарство, Органска пољопривреда, Гајење поврћа на отвореном пољу )…………………………………………………………………………………………………1 извршилац

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

Организациона јединица: Машински факултет Источно Сарајево

За реизбор у звање вишег асистента за ужу научну област Машинство и ужу област образовања Производне машинске технологије и материјали (предмети: Информатика и програмирање, Машине алатке, Машински елементи 1, Машински елементи 2, Обрада резањем, Неконвенционални поступци обраде)……………………………………………………………………………………….1 извршилац
Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77.;78.; и 87. Закона о високом образовању.
Уз пријаву на Конкурс кандидати прилажу:

– овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у наставна звања),
– извод из матичне књиге рођених,
– доказ о избору у звање (ако је раније биран),
– кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са члановима 77.;78.; и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Уз опште услове предвиђене Законом, кандидати који конкуришу на Академији ликовних умјетности Требиње треба да испуњавају и посебне услове:
Кандидат под редним бројем 1. Завршен Филозофски факултет – Смјер Историја умјетности-дипломирани историчар умјетности, завршене Докторске студије из области историје умјетности – IX степен.
Кандидат под редним бројем 2. Завршена АЛУ или ФЛУ,Смјер Графички-индустријски дизајн.
Кандидат под редним бројем 2, приликом предаје докумената на конкурс, треба да приложи 10 радова из области графичког дизајна.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.