Oblast: Obrazovanje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 08.03.2018.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 16 časova redovne nastave, na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I Opšti uslovi:
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavlјivanja na konkurs su:
a) da je državlјanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državlјanstvu,
b) da je punolјetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje lјekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine lјudima, zlostavlјanja djeteta, polnog i drugog nasilјa nad djetetom ili malolјetnim licem- uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi:
Članom 3. tačka j) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.
Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (,,Službeni glasnik Reublike Srpske“ broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III Uz prijavu svojeručno potpisanu od strane kandidata koji se prijavlјuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i slјedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14 i 45/16):
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošlјavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 14.03.2018. u 12 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavlјivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“.
JU Osnovna škola „Petar Petrović Nјegoš“Istočna Ilidža
Banović Strahinje 8
71123 Istočno Sarajevo

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS