Profesor francuskog jezika – Srednja škola “28.juni” Istočno Sarajevo

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 20.10.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Francuski jezik, 1 izvršilac – profesor francuskog jezika, 6 časova

na određeno radno vrijeme do 31.8.2017.godine,
/ bez  radnog  iskustva-pripravnik /

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

-utvrđenih Zakonom o radu-Prečišćen tekst  („Službeni glasnik RS“broj: 55/07.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa  Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS“,broj:74/08,106/09 i 104/11)i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS“ 29/12.) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS,broj:102/14). I izmene  i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS,broj:42/16).

Uz potpisanu  prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1.  uvjerenje o državljanstvu;
2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);
6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik RS“, br. 102/14). I izmene  i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS,broj:42/16).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.
Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeni
u JU Srednjoj školi “28.juni” 24.10.2016.god u 12.oo .časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu škole, sa naznakom za konkurs.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske