Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta za policijskog službenika u činu ”mlađi policajac”

U radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, izvršiće se prijem policijskih službenika u činu ”mlađi policajac” na upražnjena radna mjesta:

1. Policajac………………………………………………………………………………….50 izvršilaca

I Opšti uslovi za zapošljavanje koje kandidati treba da ispunjavaju, a predviđeni članom 74. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima su:

  1. državljanstvo Republike Srpske, odnosno BiH
  2. da ima između 18 i 27 godina za početni čin ”mlađi policajac”, izuzev za lice sa završenom Višom školom unutrašnjih poslova, odnosno Visokom školom unutrašnjih poslova
  3. najmanje IV stepen stručne spreme za čin ”mlađi policajac”
  4. da priloži ljekarsko uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca kao dokaz o posebnoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad
  5. da nije otpušteno iz institucije državne uprave ili vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke po disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina
  6. da protiv lica nije pokrenut krivični postupak REPUBLIKA SRPSKA V L A D A MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA B A Nj A L U K A Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, tel: 051/338-478, faks: 051/338-844, E-mail: mup@mup.vladars.net, www.vladars.net
  7. da pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, osim za krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja za koje je pravosnažnom presudom izrečena kazna zatvora do šest mjeseci
  8. da nije kažnjeno za prekršaj sa obilježjem nasilja
  9. da dosadašnje ponašanje, navike ili sklonosti ukazuju na podobnost za obavljanje policijskih poslova
  10. da nije optuženo od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu: Tribunal) i da nije odbilo da se pojavi pred tribunalom u svojstvu svjedoka.

Više detalja na: www.vladars.net