LISTA IZABRANIH KORISNIKA ZA BANјSKO-KLIMATSKU REHABILITACIJU

Objavlјeno: 17. maj 2017. godine

Broj: 03/2-56-3-39/17

Istočna Ilidža, 17.05.2017.godine

 

Na osnovu Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2017. godinu i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva radi upućivanja u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove koji je objavlјen od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite dana 11.04.2017. godine Odjelјenje za opštu upravu opštine Istočna Ilidža utvrđuje

 

LISTU IZABRANIH KORISNIKA ZA BANјSKO-KLIMATSKU REHABILITACIJU

  1. Članovi porodice poginulog borca – prvih 6 korisnika
R/b Ime i prezime Status Po osnovu  statusa PPB Po osnovu statusa RVI Po osnovu angažova-nja u rat Broj bodova Koristili banju po Proektu Ministarstva
1. Močević Petko  27.02.1948.godine PPB otac 100 / 20 120 Ne
2. Četić Petar  05.07.1933. godine PPB otac 100 / / 100 Ne
3. Ćosović Mila 04.04.1939. PPB majka 100 / / 100 Ne
4. Stanković Milica  18.04.1951. godine PPB supruga 100 / / 100 Ne
5. Crnogorac Mitra  10.03.1956.godine PPB supruga 100 / / 100 Ne
6. Antić Jelena  02.10.1957. PPB supruga 100 / / 100 Ne
7. Govedarica Desa  25.06.1959. godine PPB supruga 100 / / 100 Ne
8. Kenjić Milica  17.12.1959.godine PPB supruga 100 / / 100 Ne
9. Kovačević Dušanka  10.03.1945. godine PPB majka 100 / / 100 Koristila banju 2014.g.
10. Močević Ilinka  05.02.1946.godine PPB majka 100 / / 100 Koristila banju 2014.g.
11. Šarenac Ljubica  03.12.1948. godine PPB supruga 100 / / 100 Koristila banju 2013.g.
12. Subotić Dragica  27.08.1951. godine PPB supruga 100 / / 100 Koristila banju 2008.g.
13. Šešlija Rajka  18.03.1963. godine PPB supruga 100 / / 100 Koristila banju 2014.g.
14. Sarić Jelka  1803963136535 PPB supruga 100 / / 100 Koristila banju 2013.g.

  

  1. Ratni vojni invalidi – prvih 5 korisnika
B/r Ime i prezime Status Po osnovu  statusa Pravo na dodatak za njegu i pom. Pravo na optopedski dodatak Po osnovu angažovanja u ratu Broj bodova Koristili banju po Proektu Ministarstva
1. Samardžija Radomir  29.01.1959. godine RVI 40 / 4 15 59
2. Šućur Aleksa  26.05.1952. godine RVI 30 / 4 15 49
3. Bratić Velјko  11.01.1947. godine RVI 25 / / 15 40
4. Jokić Jovo  25.03.1947. godine RVI 45 / 8 15 98 Koristio banju 2010. g.
5. Savić Dragan  12.07.1957. godine RVI 45 / 8 15 98 Koristio banju 2007. g.
6. Tomić Ljubiša  26.05.1962. godine RVI 45 / 4 15 64 Koristio banju 2013. g.
7. Samardžija Zoran  15.07.1960. godine RVI 25 / 4 15 44 Koristio banju 2010. g.

 

Na banjsku rehabilitaciju upućuje se 11 korisnika i to:

–           Iz statusa članova porodica poginulih boraca  6 (šest) prvorangiranih korisnika

–           Iz statusa ratnih vojnih invalida 5 (pet ) prvorangiranih korisnika

Na utvrđene liste izabranih korisnika  može se podnijeti prigovor Odjelјenju za opštu upravu opštine Istočna Ilidža u roku od 15 dana od dana isticanja liste na oglasnoj tabli opštine.

Obrazloženje

Na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za upućivanje RVI i članova PPB u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove prijavilo se ukupno 21 korisnika od čega 14 članova PPB i 7 RVI.

Prema rasporednom nalogu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite na banjsku rehabilitaciju iz opštine Istočna Ilidža može se uputiti 11 korisnika.

Poziv na banjsku rehabilitaciju upućen je RVI od I do IV kategorije i članovima porodica poginulih boraca korisnicima invalidnine.

Članovi porodičnog domaćinstva u smislu ovog projekta smatraju se članovi porodica poginulih boraca koji primaju invalidninu.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2017. godini, prema uslovima Javnog poziva  nemaju lica koja su to pravo koristila po Projektu banjske rehabilitacije Ministarstva, osim u slučaju ako nema prijavlјenih drugih korisnika.

U postupku izbora korisnika, služba je dužna obezbjediti razmjernu zastuplјenost ukupnog broja RVI i članova PPB.

U slučaju istog broja bodova kod PPB prednost imaju lica po slјedećem redoslijedu:

– roditelјi poginulog borca

– podnosilac zahtjeva kojem je utvrđen i status RVI

– podnosilac zahtjeva starijeg datuma rođenja

U slučaju istog broja bodova kod RVI prednost imaju lica po slijedećem redoslјedu:

–           sa priznatim pravom na tuđu njegu i pomoć

–           sa većim stepenom invaliditeta,

–           sa većom kategorijom borca

Objavlјeno na oglasnoj ploči opštine Istočna Ilidža dana 17.05.2017. godine i portalu opšine Istočna

Izvor Opština Istočna Ilidža: www.istocnailidza.net    

Foto: Google