Z L A T N A  S O V A

1. Javno poduzeće “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva” a. d. Istočno Novo Sarajevo, kao najveća izdavačka kuća u Republici Srpskoj, poziva autore koji pišu i stvaraju na srpskom jeziku, da uzmu učešća na Konkursu za najbolji neobjavljeni roman i nagradu “Zlatna sova” za 2016. godinu. 
2. Književna nagrada izdavačke kuće JP “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva” a. d. Istočno Novo Sarajevo, obuhvaća plaketu (povelju) za najbolji roman u 2016. godini, objavljivanje djela u tiražu od 1.000 primjeraka, te novčanu nagradu u iznosu od 5.000,00 konvertibilnih maraka, kao i 100 primjeraka odštampanog romana.
3. Druga nagrada obuhvaća objavljivanje romana u tiražu od 500 primjeraka, te autorski honorar u iznosu od 2.000,00 KM, kao i 100 primjeraka romana.
4. Treća nagrada obuhvaća objavljivanje romana u tiražu od 500 primjeraka, te autorski honorar u iznosu od 1.000,00 KM, kao i 100 primjeraka romana.
5. Ukoliko nijedan od autora tri prvonagrađena romana ne bude imao prebivalište u Republici Srpskoj, Zavod zadržava pravo da, na preporuku stručnog žirija, pored nagrađenih romana, uz prethodnu saglasnost autora, objavi još jedan roman autora s prebivalištem u Republici Srpskoj. U tom slučaju, roman bi bio objavljen u tiražu od 300 primjeraka, uz autorski honorar utvrđen na temelju internih propisa organizatora konkursa.
6. Pravo učešća na Konkurs imaju svi autori koji pišu i stvaraju na srpskom jeziku, a koji blagovremeno dostave svoj rukopis, pod uslovom da rukopis romana nije nikada ranije objavljen, kako na srpske, tako ni na drugom jeziku.
7. Ukoliko je rukopis integralno ili fragmentarno objavljen u štampanoj ili elektronskoj formi, spomenuta činjenica će se smatrati razlogom za isključivanje autora i njegovog djela iz konkurencije.
8. Jedan autor može konkurisati samo s jednim rukopisom. U slučaju nepoštovanja navedenog pravila Konkursa, sva djela tog autora isključiće se iz konkurencije za nagradu “Zlatna sova”.
9. Autori tri najbolje ocijenjena rukopisa, prema odluci stručnog žirija, učešćem na ovom konkursu obvezuju se da će prenijeti na Javno poduzeće “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva” a. d. Istočno Novo Sarajevo, kao izdavača, isključivo i teritorijalno neograničeno pravo izdavanja autorskih djela s kojima sudjeluju na konkursu, u razdoblju od tri godine od izdavanja istih.
ernet preze10. Na Konkurs slati neobjavljeni rukopis romana, štampan u tri primjerka (format A4, font Times New Rpitanja koja definišuoman, prored 1.5, numerisane stranice, uvezano). Autori tri nagrađena romana se obvezuju da rukopise, nakon konačne odluke o izboru, dostave i u elektronskoj formi.
11. Rukopise, potpisane šifom, slati isključivo putem pošte, na adresu JP “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva” a. d. Istočno Novo Sarajevo, ul. Nikole Tesle br. 58, 71123 Istočno Sarajevo, sa imenom i prezimenom, kontakt telefonom i adresom autora, u posebnoj, zatvorenoj koverti. Rukopisi eventualno dostavljeni putem elektronske pošte ili na drugi neodgovarajući način, neće se uzeti u razmatranje i isti neće biti predmetom konkurencije za nagradu “Zlatna sova”.
12. Autori su dužni, pored traženih ličnih podataka, u zatvorenoj koverti iz prehodne tačke Konkursa, dostaviti i potpisanu izjavu, kojom, pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću, izjavljuju da rukopis koji dostavljaju nije nikada ranije objavljen, kako fragmentarno, tako ni integralno.
13. Dostavljeni rukopisi se neće vraćati autorima.
14. Posljednji dan za dostavu rukopisa na naprijed navedeni način je 01. mart 2016. godine, dok je rok za proglašenje najboljeg neobjavljenog romana 15.07.2016. godine.
15. Detaljni uslovi za učešće na konkursu, vrsta i visina nagrade, izbor i način rada stručnog žirija, rokovi za odlučivanje o nagrađenim rukopisima, te ostala postupak izbora najboljeg neobjavljenog romana su definisana Pravilnikom o dodjeljivanju nagrade “Zlatna sova”, objavljenim na zvaničnoj intntaciji Zavoda www.zunsrs.com