JAVNI  KONKURS

Za sufinansiranje naučno istraživačkog rada u školskoj 2016/2017 . godini i to :

-sufinansiranje  posdiplomskog studija  i doktorske disertacije / drugi i treći / ciklus

I

Raspisuje se Javni  konkurs za  sufinansiranje naučno- istraživačkog rada u školskoj 2016/2017 . godini  za 20 ( dvadeset) kandidata  i to  -sufinansiranje  posdiplomskog studija  i doktorske disertacije / drugi i treći /  ciklus

Kandidatima će biti isplaćeno po 500, 00 KM slovima ( pet stotina konvertibilnih maraka ).

II

Opšti  uslovi za  učešće na Javnom  konkursu :

  • Da  kandidat za sufinansiranje  posdiplomskog studija  nije stariji od 34 godine, a kandidat za sufinansiranje doktorske disetacije  nije stariji od 38. godina
  • Da kandidati mogu koristiti  sredstva iz budžeta Grad Istočno Sarajevo  maksimalno  dva puta za posdiplomski studij  ili jednom  za doktorsku disertaciju.
  • Prednost u odabiranju sufinasiranja imaće kandidati koji se nalaze u naučnoistraživačkom procesu.
  • Da su kandidati sa stalnim prebivalištem na području grada Istočno Sarajevo.

 

III

Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs  kandidati su dužni  da dostave dokaze o ispunjavanju uslova:

1. Kopiju indeksa drugog ciklusa , a za treći ciklus-doktorski studij – dokaz o  odobrenja doktorske disertacije .

2.Uvjerenje o  prebivalištu- ne starije od šest mjeseci .

3.Izvod iz matične knjige rođenih.

4.Potvrdu ustanove o zaposlenju ako je kandidat zaposlen.

5.Kratka biografija sa podacima o socijalnom i porodičnom statusu

6. Dokaz  o učešću u nastavnonaučnom procesu

 

I V

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama , odnosno na

www.gradistocnosarajevo.net