Za VI REDOVNU SJEDNICU Skupštine opštine Istočna Ilidža, predsjednik Skupštine opštine PREDLAŽE sljedeći

DNEVNI RED

 1. Zapisnik sa V Redovne sjednice Skupštine opštine Istočna Ilidža.
 2. Informacija o stanju sporta i fizičke kulture, sportskih klubova koje finansira opština Istočna Ilidža za period 01.01.2016-31.12.2016 godine.
 3. Informacija o stanju nasilja u porodici i rodno zasnovanom nasilju.
 4. Izvještaj o radu O.O. Crvenog krsta Istočna Ilidža za 2016 godinu.
 5. Izvještaj o radu Omladinskog savjeta Istočna Ilidža za 2016 godinu.
 6. Prijedlog Odluke o prihvatanju pisma namjere o saradnji između opštine Istočna Ilidža i Michael Koehler-a vezano za realizaciju proejkta „poboljšanje uslova za rad i infrastrukture za kolektivni sport na lokaciji sportskog kompleksa u Vojkovićima“.
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti načelniku opštine za potpisivanje Ugovora o partnerstvu sa stranim investitorima.
 8. Prijedlog Odluke o dodjeli dijela sportskog kompleksa na korišćenje investitoru.
 9. Prijedlog godišnjeg plana utroška sredstava od koncesione naknade za 2017 godinu.
 10. Prijedlog Programa korišćenja sredstava od naplaćenih vodnih naknada.
 11. Prijedlog Programa korišćenja sredstava od naplaćene naknade na osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.
 12. Prijedlog Odluke o formiranju građevinske parcele i dodjeli zemljišta za izgradnju Vatrogasnog doma lokalitet Krtelji.
 13. Prijedlog Odluke o formiranju građevinske parcele i dodjeli zemljišta JKP „KOMIL“ d.o.o. Istočna Ilidža za izgradnju Upravne zgrade sa magacinom i garažnim prostorom lokalitet Krtelji.
 14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje licitacije za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta lokalitet Krtelji.
 15. Prijedlog Odluke o otvaranju puta za prolaz parceli Crnogograc Vukašin lokalitet Donje Mladice.
 16. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja za utvrđivanje opšteg interesa u svrhu eksproprijacije zemljišta za ul. Gatačka.
 17. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja za utvrđivanje opšteg interesa u svrhu eksproprijacije zemljišta za ul. Aerodromska.
 18. Prijedlog Odluke o gubljenju statusa nepokretnosti u opštoj upotrebi javno dobro – put u svrhu kompletiranja građevinske parcele Omeragić Muradifa.
 19. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima zamjene neposrednom pogodbom zemljišta u državnoj svojini i zemljišta u privatnoj svojini vl. Jokić Zdravko Dobrinja 1 u svrhu izgradnje trafostanice.
 20. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta vl. Bjelica Velimira i Bjelica Nade u svrhu izgradnje sportske sale Vojkovići.
 21. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje licitacije za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta i objekata Kasarna Plavci, Gornji Kotorac broj: 02-023-338/16 od 29.07.2016. godine.
 22. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene dijela Regulacionog plana, Potes Ulica Ive Andrića – rijeka Dobrinja: „ DIO ULICE IVE ANDRIĆA“.
 23. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za izradu Izmjene dijela Regulacionog plana Potes Ulica Ive Andrića – rijeka Dobrinja: „ DIO ULICE IVE ANDRIĆA“.
 24. Prijedlog Odluke o kompletiranju građevinske parcele Motel „Barka“ u vlasništvu Sladoje Boro.
 25. Odbornička pitanja.

Izvor: Opština Istočna Ilidža