Stručni saradnik za obračun plata – UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
Oblast: Računovodstvo, knjigovodstvo, revizija
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 08.06.2017.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnika na radno mjesto “ Stručni saradnik za obračun plata„ u Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:
-VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova; završen Ekonomski fakultet);
-jedna godina radnog iskustva;
-obučenost za rad na računaru,

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1.original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
2.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu RS ili BiH koje ne smije biti starije od šest mjeseci,
3.ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu,
4.ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere,
5.original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se
protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
6.  ovjerenu kopiju diplome,
7.  dokaz o radnom iskustvu,
8.  dokaz o poznavanju rada na računaru,

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je  dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i interviju.
O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa .
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat- Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumentacija priložena uz prijavu na Konkurs neće se vraćati prijavljenim kandidatima.