Broj: 01-023-1/18

Istočna Ilidža, 10.01.2018. godine

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijumima, uslovima i načinu utvrđivanja statusa udruženja od interesa za Opštinu Istočna Ilidža, („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“, broj 34/17) , Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu Istočna Ilidža, („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“, broj 34/17) i člana 53. Statuta opštine Istočna Ilidža („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“, br. 13/05, 32/07, 13/08 i 5/12), Načelnik opštine Istočna Ilidža raspisuje:

JAVNI KONKURS za utvrđivanje statusa udruženja građana od interesa za opštinu Istočna  Ilidža

 1. Pravo učestvovanja imaju udruženja građana koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.52/01 i 42/05), a djeluju i ostvaruju svoje cilјeve na području opštine Istočna Ilidža –najmanje 5 i više godina u slјedećim oblastima: socijalno – humanitarna, boračko – invalidska zaštita, organizovanja penzionera radi ostvarivanja njihovih prava, okuplјanja marginalizovanih lica radi njihovog organizovanog djelovanja i afiramcije omladinskih aktivnosti i pobolјšanja statusa mladih kroz edukaciju n informisanje
 2. Prijava na Javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu Istočna Ilidža treba da sadrži:
 3. Dokaz o registraciji udruženja(kopija Rješenja o upisu u registar udruženja – kod nadležnog suda;
 4. Potvrda o registraciji udruženja u Poreskoj upravi RS (JIB);
 5. Statut udruženja;
 6. Spisak članova udruženja– broj, imena i prezimena registrovanih članova udruženja, ovjeren od strane ovlaštenog lica udruženja;
  5.   Dokaz o postojanju tehničkih, materijalnih i lјudskih resursa za ostvarivanje cilјeva udruženja (ugovor o zakupu ili vlasništvu prostora; ugovor o otvaranju žiro računa sa poslovnom bankom; bilans stanja i uspjeha za poslјednji finansijski izvještajni period; pregled finansijske podrške i izvora finansiranja u poslјednje tri godine ovjeren od strane ovlaštenog lica udruženja; ugovori o angažovanju osoblјa u radu udruženja).
 7. Program rada udruženja – za tekuću godinu(sa okvirnim planom za četiri godine), usvojen od strane ovlašćenog organa udruženja;
 8. Izvještaj o radu– sa finansijskim izvještajem za godinu koja predhodi godini u kojoj se podnosi zahtjev, usvojen od strane ovlaštenog organa udruženja.
 9. Saglasnost ovlašćenog organa Opštine– na izabrane organe upravlјanja udruženja (ako u strukturi prihoda imaju finansiranje preko 51% od strane Opštine).

Svi dokumenti kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz tačke II Javnog konkursa, dostavlјaju se u kopiji, a Komisija ukoliko bude potrebe može tražiti i orginal na uvid.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

III.  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavlјivanja u  dnevnim

novinama i na Web stranici opštine Istočna Ilidža.

Prijave na javni konkurs mogu se dostaviti lično – na protokol (soba 11), ili putem pošte, na adresu: Opština Istočna Ilidža, Opštinska uprava, Odjelјenje za privredu i društvene djelatnosti, Vojvode Radomira Putnika 2, 71 216 Istočna Ilidža sa naznakom „Prijava na javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja građana od interesa za opštinu Istočna Ilidža“

Prijave se dostavlјaju na posebnom obrascu – koji se može preuzeti na Web stranici opštine Istočna Ilidža: www.istocnailidza.net, ili u sobi 14 opštinske uprave.

Prijavu na javni konkurs možete preuzeti ovdje.

Izvor: Opština Istočna Ilidža