Na osnovu Odluke Skupštine grada Istočno Sarajevo o komunalnoj naknadi na području grada Istočno Sarajevo usvojene 30. marta 2012. godine, odnosno, Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi na području grada Istočno Sarajevo donesene 11. decembra 2015. godine, vlasnici stambenog , poslovnog ili drugog prostora odnosno fizička i pravna lica koja su korisnici objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje, dužni su da plaćaju komunalnu naknadu za korištenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

Komunalnu naknadu obveznici plaćaju na ime:

 • čišćenja javnih površina;
 • održavanja i uređenja javnih zelenih površina;
 • održavanja javnih saobraćajnih površina u naselјu;
 • odvođenja atmosferskih voda i padavina sa javnih površina;
 • vodovoda i kanalizacije;
 • električne PTT mreže ;
 • grijanja (Gas, centralno grijanje i dr.);
 • javnog gradskog i prigradskog prevoza i
 • pogrebne djelatnosti.

Obavezi plaćanja komunalne naknade ne podliježu:

 • Objekti u svojini vjerskih organizacija koji su namjenjeni i koriste se za obavlјanje vjerskih obreda;
 • Objekti proglašeni od nadležnih organa kao kulturni ili istorisjki spomenici;
 • Diplomatska i konzularna predstavništva stranih država;
 • Skloništa lјudi i dobara od ratnih dejstava,osim ako se koriste za namjene po osnovu kojih se ostvaruje prihod.

Komunalnu naknadu na stanove i kuće ne plaćaju :

 • Porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi od I-IV kategorije ;
 • Lica registrovana kod centra za socijalni rad , odnosni lica koja primaju socijalnu pomoć;
 • Lica koja primaju dječiji dodatak.
 • Ova lica dužna su da Gradskoj upravi Istočno Sarajevo, uz odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuje njihov status,  podnesu zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Sredstva prikuplјena od naknade biće usmjerena za:

 • podizanje kvaliteta komunalnih usluga;
 • proširenjre komunalne infrastrukture ;
 • jačanje javnih komunalnih društava;
 • izradi prostorno-planske i tehničke dokumentacije , te studija i elaborata iz komunalne djelatnosti .

Komunalnu naknadu građani plaćaju kao vrsta prihoda 722461

 • naknada za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa .

Sredstva prikuplјena po osnovu komunalne naknade raspoređuju se na slјedeći način :

 • 85 % Gradu Istočno Sarajevo
 • 15% udruženim opštinama

Uplata se vrši na žiro-račun Grada Istočno Sarajevo broj 562-012-00000977-80 otvoren kod NLB Razvojne banke i 555-002-03029248-09 otvoren kod  Nove banke.

Odluku o komunalnoj naknadi na području grada Istočno Sarajevo možete pronaći na zvaničnoj stranici Grada: www.gradistocnosarajevo.net

Izvor: Grad Istočno Sarajevo