KONKURS

za dodjelu stipendija Opštine Istočna Ilidža studentima prvog ciklusa

studija na javnim visokoškolskim ustanovama za školsku 2016/17. godinu

 

 I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 30 stipendija slјedećim kategorijama studenata:
a) uspješni studenti prvog ciklusa studija javnih visokoškolskih ustanova
…………………………………………………………………………….. 29 stipendija
b) učenik generacije srednjih škola sa područja opštine Istočna Ilidža..1 stipendija

Stipendije se dodjelјuju prema odvojenim rang-listama za svaku od navedenih kategorija studenata.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija
Pravo učešća na Konkurs imaju redovni studenti II i viših godina studija prvog ciklusa javnih visokoškolskih ustanova, sa stalnim prebivalištem na području opštine Istočna Ilidža, a da nisu obnovili godinu studija za koju konkurišu i da nisu korisnici stipendije drugog organa.

III

Posebni uslovi za dodjelu stipendija
Pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa, uspješni studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija moraju ispunjavati i slјedeći posebni uslov, da imaju položene ispite iz predhodnih godina studija sa prosječnom ocjenom 9,00 i više.
IV

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:
– uspjeh u predhodnim studijskim godinama
– upisna godina studija

V

Potrebna dokumenta
Kandidati koji konkurišu obavezni su dostaviti sledeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od šest mjeseci:
1. Uredno popunjen obrazac prijave na konkurs za dodjelu studentske stipendije
2. Uvjerenje o prebivalištvu kandidata (CIPS) ( ovjerena kopija)
3. Potvrdu o statusu redovnog studenta (orginal)
4. Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja (orginal)
5. Potvrdu da ne obnavlјa godinu studija za koju konkuriše (orginal),
6. Potvrdu da je položio sve ispite iz predhodne godine studija ( samo za studente koji ispunjavaju ovaj uslov) (orginal)
7. Ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja
8. Fotokopiju tekućeg računa i računa banke kod koje je račun otvoren

Učenik generacije:
1. Uredno popunjen obrazac prijave na konkurs za dodjelu studentske stipendije
2. Odluku nastavničkog vijeća ili diplomu o izboru učenika generacije (kopija)
3. Potvrda o statusu redovnog studenta (orginal)
4. Uvjerenje o prebivalištvu kandidata (CIPS) ( ovjerena kopija)
VI

Prijave sa potrebnom dokumentaciom mogu se dostaviti poštom na adresu: Opština Istočna Ilidža Vojvode Radomira Putnika br.2, Odjelјenje za privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom: Komisiji za stipendije, ili lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave soba broj 11. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
VII

Konkurs se objavlјuje u jednom dnevnom listu koji izlazi na području Republike Srpske, na Web stranici opštine (www.istocnailidza.net) i oglasnoj tabli Opštinske uprave.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavlјivanja u jedenom dnevnom listu koji izlazi na području Republike Srpske. Rang-lista kandidata kojima će biti dodijelјene stipendije za 2017. godinu biće objavlјena na Web stranici Opštine: www.istocnailidza.net i oglasnoj tabli opštine.

 

Obrazac prijave na konkurs za dodjelu studentske stipendije možete preuzeti na zvaničnoj stranici opštine: www.istocnailidza.net