Investiciono – razvojna banka RS objavila je danas javni poziv za prodaju državnog kapitala u preduzeću za preradu drveta „Nova Romanija“ Sokolac čija nominalna vrijednost iznosi 13,2 miliona KM.

Nakon pribavljene saglasnosti od Vlade RS, IRB RS je, kao ovlašćeni prodavac, donijela odluku o prodaji 13.225.899 akcija državnog kapitala iz portfelja Akcijskog fonda RS u „Novoj Romaniji“, nominalne vrijednosti 13.225.899 KM, što iznosi 70,4 odsto osnovnog kapitala u ovom akcionarskom društvu.

nova-romanija-sokolac

U javnom pozivu je navedeno da su po osnovu finansijskog restrukturisanja duga u akcije izvršene dvije emisije, i to povećanje osnovnog kapitala, konverzija potraživanja u akcije, nominalne vrijednosti oko milion KM i povećanje osnovnog kapitala, konverzija potraživanja u akcije, nominalne vrijednosti 4,97 miliona KM.

U javnom pozivu je navedeno da pravo učešća na tenderu imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica, te da više lica može ostvariti zajedničko učešće na tenderu. U slučaju zajedničkog učešća na tenderu, za ugovorne obaveze zajednički učesnici, odnosno članovi konzorcijuma, odgovaraju solidarno.

Elementi za vrednovanje ponuda biće, prodajna cijena, investicije i plan zapošljavanja. Ponude se podnose neposredno IRB-u RS, najkasnije do 18. jula, a ponuđač je obavezan da IRB-u ponudu garantuje iznosom od 200.000 KM.

Ovo preduzeće godinama unazad posluje sa gubitkom, a posljednji dostupni podaci pokazuju da je minus „Nove Romanije“u 2014. godini iznosio 1,5 miliona KM.