Rok prijave 05.05.2016

Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija u studijskoj 2016/2017. godini na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University po osnovu ostvarenog uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju

prijem31.c22292dc

Pravo učešća na konkursu imaju učenici koji ispunjavaju sljeće kriterije:

• državljani Bosne i Hercegovine,
• redovni učenici koji završavaju četvrti razred srednje škole u školskoj godini u kojoj se konkurs raspisuje,
• učenici koji su završili četvrti razred srednje škole u ranijim školskim godinama,
• učenik generacije, ponos generacije,
• učenici učesnici naučnih sajmova, projekata i sl.,
• učenici koji imaju izvanredne uspjehe u toku srednjoškolskog obrazovanja (da je bio-la učesnik na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom ili inostranom takmičenju i sl.).

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

A) Dokumentacija koju je obavezno priložiti uz prijavu na konkurs:
• zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju (slobodna forma),
• CV,
• potvrdu o školovanju sa ukupnom prosječnom ocjenom iz prethodnih školskih godina;
• kopija svjedočanstva za prvi, drugi i treći razred,
• rodni list,
• uvjerenje o državljanstvu,
• potvrda o ostvarenom uspjehu učenika generacije, ponosa generacije (ili potvrda škole o kandidatu za učenika generacije/ponos generacije),
• dokaz o učešću na naučnim sajmovima i sl.,
• dokaz o ušeću i uspjehu na takmičenjima, (da je bio-la učesnik na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom ili inostranom takmičenju i sl.)

B) Dokumentacija koja nije obavezna, a koja donosi dodatne bodove:
• dokaze koji potvrđuju učešće na raznim vannastavnim aktivnostima, seminarima, radionicama i sl. (potvrde, certifikati i sl.).
• preporuke od predmetnih nastavnika ili direktora škole.

Stipendija se sastoji od potpunog ili djelimičnog popusta od ukupnog iznosa cijene studija za akademsku godinu na Internacionalnom Burč univerzitetu – International Burch University, a u skladu sa Pravilnikom o stipendiranju studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: 01-683-2/15, od 24.08.2015. godine koji je dostupan na službenoj stranici Univerziteta.

Konkursnu proceduru i izbor kandidata provodi Komisija imenovana od strane Univerziteta.
Komisija je dužna razmotriti prijave na Konkurs u roku od 8 dana od dana zatvaranja Konkursa i sačiniti listu kandidata koji su ušli u uži krug za dodjelu stipendija, te sa istim obaviti intervju u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste.

Konačnu odluku o listi kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju donijet će Senat univerziteta, na prijedlog Komisije.

Kandidati trebaju podnijeti prijavu na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom i istu dostaviti u zatvorenoj koverti u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici Internacionalnog Burč univerziteta – International Burch University, lično na protokol Univerziteta ili putem pošte, na adresu: Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, ul. Francuske revolucije bb, 71210 Ilidža, sa naznakom « Konkurs za stipendiranje učenika – studenata u studijskoj 2016-2017. godini za studij na Internacionalnom Burč univerzitetu – International Burch University po osnovu uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju ».

Kao dokazi dostavljaju se ovjerene fotokopije originalnih dokumenata.

Dokumenti dostavljeni uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podijelite članak:
Izvor:hocu.ba