FORUM TEATAR 

Prezentacija projekta „  Inicijativa mladića „ održaće se 09.06.2015. u 12,00 časova u sali Kulturnog Centra Istočno Novo Sarajevo u organizaciji  Forum teatra.

       Forum Teatar

CARE International u saradnji sa partnerskim organizacijama Institutom za razvoj mladih i zajednice Perpetuum Mobile, Banja Luka, Asocijacijom XY, Sarajevo i NVO Snaga Mladih,  Mostar, u realizaciju ovog projekta angažovao je  Forum teatar, za realizaciju programa u školama Istočnog  Sarajeva.

         U okviru prezentacije prikazaće se dokumentarni film „ Budi muško“  , a prezentaciju projekta „ Promovisanje zdravih životnih stilova među mladima osporavajući rodne stereotipe „ će promovisati John Crownover programski savjetnik CARE International i Damir Zeković, projekt menadžer Asocijacije XY.

         Edukatori projekta  ispred Forum teatra su Vitomir Mitrić, reditelj i Marko Subotić, vršnjački edukator.

          Jedna od komponenti intervencije Inicijative mladića je kampanja socijalnog marketinga pod nazivom “Budi Muško”. Budi Muško ima dva glavna cilja: promovisati sliku edukativnih radionica kao nešto što je mladićima “cool” da rade te ojačati i proširiti ključne poruke iz radionica.

U okviru radionica realizovaće se teme: šta je ovo što zovemo rod, etiketiranje, moć i odnosi, šta je nasilje, izražavanje osjećanja, zdravlje – SPB, HiV/AIDS

         Kao temelj za proširenje aktivnosti, CARE International će nastaviti pružati podršku izgradnji kapaciteta za partnerske organizacije za rad s mladima.

         Fokus izgradnje kapaciteta tokom ove faze je podržati sposobne  partnerske organizacije, kao što su Forum teatar iz Istočnog Sarajeva za rad s mladima s ciljem da one postanu resursni centri za rješavanje pitanja nasilja i sukoba s mladićima.                                                            

                                               FORUM TEATAR

                                                 Vitomir Mitrić