Ziva biblioteka „Živa biblioteka“
1.  april 2016. godine
Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo
Ulica Stefana Nemanje br. 6
Od 12.00 do 16.00 časova

„Živa biblioteka“ je otvorena za sve građane Istočnog Novog Sarajeva, uključujući učešće predstavnika/ca učenika srednjih i osnovnih škola, nastavnika, profesora, civilnog društva, nevladinih organizacija i medija iz ovog grada. „Živa biblioteka” predstavlja inovativnu metodologiju za promovisanje ljudskih prava, ravnopravnosti, te za borbu protiv rasizma i ksenofobije, te širenje mira i tolerancije. Metodologija „Žive biblioteke” je specifična. Knjige su živi ljudi, pažljivo odabrani iz društvenih grupa prema kojima često vladaju predrasude i negativni stereotipi. Zbog svoje pozicije u društvu i pripadnosti određenoj društvenoj grupi, ove osobe su stigmatizovane ili trpe diskriminaciju. Živa biblioteka funkcioniše baš kao prava biblioteka, gde čitaoci dolaze da pozajme „knjigu” na određeno vreme. Na taj način, u direktnoj komunikaciji čitaocima prenose svoja životna iskustva i doprinose borbi protiv stereotipa, predsrasuda i diskriminacije.

Naše žive knjige sa kojima ćete moći razgovarati su: civilna žrtva rata, samohrana majka, slijepa osoba i žrtva porodičnog nasilja, sestra poginulog borca, ratni veteran, vjerski službenik i mirovni aktivista, dijete rata i povratnica.

„Živa biblioteka“ će biti održana u okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u BiH.

Cilj projekta PRO-Budućnost je da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat će angažovati više od 100.000 građana u 30 ciljanih opština/općina/gradova koje su od rata podijeljene po etničkim linijama. Projektne aktivnosti uključuju obuku, mirovne kampove, javna govorenja, kulturne događaje, male grantove i lokalne inicijative. Putem dijaloga među grupama i edukacije, građani Bosne i Hercegovine se mogu osvrnuti na prošle događaje i okrenuti ka budućnosti i početi da sarađuju na izgradnji zemlje koja se bazira na vrijednostima tolerancije i različitosti.