Na osnovu člana 14. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja sredstava za podsticaj razvoja predviđenih budžetom Opštine za 2016. godinu, broj: 02-022/57. od 10.06.2016. godine, člana 60. Statuta opštine Pale (”Službene novine grada Istočno Sarajevo”, broj: 16/14), a u skladu sa Odlukom o usvajanju budžeta Opštine Pale za 2016. godinu i Planom budžetskih sredstava i budžetskih izdataka za 2016. godinu, broj: 01-022/88. od 15.12.2015. godine („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj: 2/16), Načelnik opštine Pale r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
ZA DODJELU BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ RAZVOJA NA PODRUČJU OPŠTINE PALE IZ BUDžETA ZA 2016. GODINU

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava iz opštinskog budžeta i to:
a) Podsticaj iz oblasti poljoprivrede u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM

Vrsta podsticaja Iznos po korisniku
0- sufinansiranje nabavke staklenika/plastenika minimalne površine 50m2 500,00
0- sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije u ukupnom iznosu od minimalno 1.000,00 KM 1.000,00
0- sufinansiranje nabavke sadnica jagodičastog voća (malina, aronija i borovnica) ukupne minimalne vrijednosti nabavke od 1.000,00 KM 1.000,00
0- sufinansiranje proizvodnje strnih žitarica (pšenica, ječam i zob) namjenjene daljoj prodaji, minimalne zasijane površine od deset duluma 1.000,00
0- sufinansiranje proizvodnje krompira i ostalog povrća namjenjenog daljoj prodaji, minimalne zasijane površine pet duluma 1.000,00
0- uzgoj i držanje muznih krava (minimalno 10 muznih grla) 1.000,00
0- uzgoj i držanje krava radi uzgoja priplodnih junica (minimalno 10 grla) 1.000,00

Broj korisnika za pojedinu vrstu podsticaja iz podtačke a) odrediće se u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove.

b) Podsticaj iz oblasti preduzetništva u ukupnom iznosu 60.000,00 KM
– investiranje u objekte i proizvodne pogone u toku 2015./2016. godine,
– investiranje u nabavku osnovnih sredstava za rad (mašina i postrojenja) u toku 2015./2016. godine.

Broj korisnika za podsticaj iz podtačke b) odrediće se u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja sredstava za podsticaj razvoja predviđenih budžetom opštine za 2016. godinu, a iznos po korisniku će zavisiti od iznosa investiranih sredstava.

II OPŠTI USLOVI ZA DODJELU PODSTICAJA

Kandidati koji apliciraju za dodjelu sredstava iz tačke I Javnog poziva moraju ispunjavati sledeće opšte uslove:
1. Da imaju registrovano prebivalište, odnosno sjedište na području opštine Pale,
2. Da aktivnost obavljaju na području opštine Pale.

III POSEBNI USLOVI

Podsticaj iz tačke I. stav 1. podtačka a). alineja 1, 2, 3, 4. i 5. mogu ostvariti kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:
– imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, odnosno koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili su uzeli pod zakup poljoprivredno zemljište od nosioca/nasljednika registrovanog gazdinstva,
– izvršili su investiranje u razvoj poljoprivrede u 2016. godini (nabavka staklenika/plastenika, poljoprivredne mehanizacije), odnosno u 2015/2016. godini (za sadnju jagodičastog voća i sjetvu strnih žitarica, odnosno povrća i to sadnja, odnosno sjetva 2015/rod 2016. god.),
– imaju izmirene obaveze poreza za nepokretnost za prethodnu godinu.

Podsticaj iz tačke I. stav 1. podtačka a). alineja 6. i 7. mogu ostvariti individualni proizvođači koji ispunjavaju sledeće uslove:
– imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, odnosno koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
– bave se proizvodnjom i isporukom mlijeka radi dalje prerade, odnosno individualni proizvođači koji se bave uzgojem i držanjem krava radi uzgoja priplodnih junica (minimalno deset grla),
– imaju imirene obaveze poreza za nepokretnost za prethodnu godinu.

Podsticaj iz oblasti preduzetništva mogu ostvariti subjekti iz oblasti drvne i tekstilne industrije, proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, kao iz oblasti zanatstva, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
– imaju rješenje o registraciji,
– izvršili su investiranje u izgradnju proizvodnih, odnosno zanatskih objekata, pogona i nabavku osnovnih sredstava za rad (mašina i postrojenja),
– redovno izmiruju poreske obaveze i sporedna poreska davanja za zaposlene radnike.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za ostvarenje prava na dodjelu podsticajnih sredstava, uz prijavni obrazac svi kandidati dužni su dostaviti sledeću dokumentaciju:

Za podsticaj iz oblasti poljoprivrede:
1. Uvjerenje CIPS-a o prijavljenom prebivalištu,
2. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta od nosioca/nasljednika registrovanog gazdinstva,
3. Tekući račun,
4. Dokaz o kupljenom plasteniku (račun),
5. Dokaz o nabavljenoj poljoprivrednoj mehanizaciji u tekućoj godini (račun, kupoprodajni ugovor),
6. Dokaz o kupljenim sadnicama (fakture, kupoprodajni ugovor),
7. Dokaz o izmirenju poreza na nepokretnost za proteklu 2015. godinu,
8. Izjavu o broju grla stoke,
9. Kućnu listu o zajedničkom domaćinstvu,
10. Potvrde o mjesečnim primanjima u porodici (poslednja platna lista zaposlenih članova domaćinstva, ček od penzije/invalidnine, ovjerena izjava o prihodima po svim ostalim osnovama ukoliko se ostvaruju, potvrda sa Biroa o nezaposlenim članovima domaćinstva ili bilo koji drugi dokument kojim se dokazuje primanje članova domaćinstva).

Za podsticaj iz oblasti preduzetništva:
1. Rješenje o registraciji,
2. Žiro-račun,
3. Dokaz o investiranju u objekat ili kupljenoj opremi u 2015/2016. godini (računi, odnosno fakture),
4. Uvjerenje Poreske uprave o broju prijavljenih radnika,
5. Dokaz o izmirenju poreskih obaveza i ostalih sporednih poreskih davanja za zaposlene radnike.

Sve fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog opštinskog organa.

IV OSTALE ODREDBE

Postupak po Javnom pozivu provešće komisija koju će imenovati načelnik opštine, a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu sredstava sredstava za podsticaj razvoja predviđenih budžetom opštine za 2016. godinu.

Rok za podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom je osam (8) dana od dana objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Pale, Komisija za dodjelu sredstava za podsticaj razvoja, Ul. Romanijska 15, 71420 Pale, (naznačiti za koju vrstu podsticaja kandidat se prijavljuje: poljoprivreda, odnosno preduzetništvo).

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine Pale i zvaničnoj internet stranici Opštine: www.pale.rs.ba.

Sve dodatne informacije vezane za javni oglas mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti, kancelarija broj 28. ili na telefon: 057/226-592, lokal 111, kao i preuzeti prijavni obrazac za podsticajna sredstva, koji se nalazi i na web stranici Opštine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

NAČELNIK

Miodrag Kovačević