10. maj 2017.
Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 56. Statuta Grada Istočno Sarajevo („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“, broj 20/05,17/13, 8/14 i 15/14) i člana 3. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim, neprofitnim organizacijama i udruženjima građana čiji se projekti finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz budžeta Grada Istočno Sarajevo br. 02-014-1/10 od 13.01.2010. godine, broj 02-014.1-1/10 od 05.05.2010. godine i br. 02-014.2-1/10 od 08.02.2011. godine („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“, broj 3/10, 5/10 i 1/11), gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo raspisuje:

 

                                                                                                       JAVNI KONKURS

 

za raspodjelu sredstava nevladinim, neprofitnim organizacijama i udruženjima građana čiji se projekti finansiraju iz budžeta Grada Istočno Sarajevo za 2017. godinu

I

Predmet javnog konkursa je raspodjela dijela planiranih sredstava u iznosu od 24.000,00 KM iz budžeta Grada Istočno Sarajevo za 2017. godinu namijenjenih za finansiranje ili sufinansiranje projekata nevladinih, neprofitnih organizacija i udruženja građana /u daljem tekstu: nevladina udruženja/.

II

Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava imaju sva nevladina udruženja koja su registrovana u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište u gradu Istočno Sarajevo i pretežni dio svojih aktivnosti realizuju na području grada Istočno Sarajevo.

Navedenim sredstvima budžeta Grada namijenjenim projektima nevladinih udruženja mogu se finansirati ili sufinansirati samo oni projekti koji se realizuju na području grada Istočno Sarajevo.

III

Prijava na javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Grada u:

 • Zgradi Administrativnog centra Grada Istočno Sarajevo, ulica Stefana Nemanje br.14, kancelarija za Protokol/

ili na web stranici Grada www.gradistocnosarajevo.net

Prijave koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu neće se razmatrati.

IV

Uz propisanu prijavu obavezno dostaviti:

 1. Projekat koji se prijavljuje na Javni konkurs
 2. Izjavu ovlaštenog lica da aplikant nije dobio sredstva od drugog donatora ili iz drugih izvora u ukupnoj vrijednosti prijavljenog projekta
 3. Rješenje o registraciji

V

Raspodjela sredstava budžeta Grada namijenjenih za projekte nevladinih udruženja utvrđuje se na osnovu Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim, neprofitnim organizacijama i udruženjima građana čiji se projekti finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz budžeta Grada Istočno Sarajevo. Pravilnik je objavljen na web stranici Grada www.gradistocnosarajevo.net

 Ocjena projekata će se vršiti na osnovu sljedećih kriterija:

 1. Važnost projekta iz navedene oblasti za Grad Istočno Sarajevo
 2. Ciljevi projekta:
 • rješavanje problema djece, omladine, porodice, izbjeglica, povratnika, starih osoba i osoba sa posebnim potrebama
 • razvoj demokratskih standarda i ukupne demokratizacije društva
 • očuvanje životne sredine
 • afirmacija slobode, tolerancije i drugih etičkih vrijednosti.

 

 1. Kontinuitet i samoodrživost projekta /da li će projekat proizvoditi pozitivne dugoročne efekte na lokalnu zajednicu uz uslove samofinansiranja/

 

 1. Ukupna vrijednost projekta, finansijsko učešće aplikanta i iznos traženih sredstava /prednost imaju projekti koji zahtijevaju manje učešće Grada u finansiranju/

 

 1. Kvalifikovanost članova udruženja za realizaciju projekta i angažovanje volontera

 

 1. Dinamički plan – vrijeme potrebno za realizaciju projekta /prednost imaju projekti koji zahtijevaju kraći period za realizaciju/

 

 1. Uticaj projekta na lokalnu zajednicu i ciljane korisnike /broj potencijalnih korisnika/.

VI

Neće se razmatrati oni projekti:

 1. Koji nisu podnešeni na propisanom obrascu i nisu dostavljeni u propisanom roku
 2. Koji nemaju potpunu dokumentaciju ili nedostaju ključne informacije za ocjenu projekta
 3. Kod kojih iznos traženih sredstava prelazi ukupno planirana sredstva
 4. Koji se implementiraju van područja grada Istočno Sarajevo
 5. Za koje ne postoji zainteresovanost Grada
 6. Čiji podnosilac nije dostavio narativno – finansijski izvještaj za pravdanje dodijeljenih sredstava /ukoliko su bili korisnici sredstava/ iz budžeta Grada za prethodnu budžetsku godinu.

VII

Javni konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 15 /petnaest/ dana od dana objavljivanja. Prijava za Javni konkurs podnosi se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu: Grad Istočno Sarajevo – Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom „za raspodjelu sredstava budžeta Grada Istočno Sarajevo za 2017. godinu za nevladine organizacije“, Stefana Nemanje 14, Istočno Novo Sarajevo, a predaje se u prijemnoj kancelariji Grada -Protokol, lično ili poštom.

VIII

Odluka o raspodjeli odobrenih sredstava budžeta Grada Istočno Sarajevo za 2017. godinu za projekte nevladinih, neprofitnih organizacija i udruženja građana biće objavljena na web stranici Grada Istočno Sarajevo u roku od 5 /pet/ dana od donošenja Odluke.

Broj:02-014-124/17

Datum: 08.05.2017.god

Izvor: Grad Istočno Sarajevo