Broj: 01-013-2 /19

Datum: 27.2.2019.godine

Na osnovu člana 28. stav 2. alineja 1. i  86. tačka 1. Poslovnika o radu Skupštine grada Istočno Sarajevo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj 20/17), predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo saziva:

                                                                        18. REDOVNU SJEDNICU

                                                     SKUPŠTINE GRADA ISTOČNO SARAJEVO

Sjednica će se održati  27. februara 2018. godine sa početkom u 10,00 časova u skupštinskoj sali  grada Istočno Sarajevo.

Za sjednicu je predlažen slјedeći:

 

                                             D N E V N I   R E D

 

1.Zapisnik za sedamnaeste redovne sjednice Skupštine grada Istočno Sarajevo

2.Informacija o preventivnom djelovanju protiv zloupotrebe droga i opojnih sredstava na području grada Istočno Sarajevo

3.Izvještaj o funkcionisanju javnog gradskog prevoza na područja grada Istočno Sarajevo za 2018. godinu i prijedlog mjera za pobolјšanje

4. a) Odluka o razrješenju člana Komisije za mlade

b) Odluka o imenovanju člana Komisije za mlade

v) Odluka o razrješenju člana Komisije za ocjenu rada sekretara

g) Odluka o imenovanju člana Komisije za ocjenu rada sekretara

d) Odluka o razrješenju člana Komisije za budžet i finansije

đ) Odluka o imenovanju člana Komisije za budžet i finansije

e)  Odluka o razrješenju člana Komisije za društveni nadzor i predstavke

ž) Odluka o imenovanju člana Komisije za društveni nadzor i predstavke

5. Odbornička pitanja

 

Izvor: Grad Istočno Sarajevo