Pre­du­ze­će “Šu­me Re­pu­bli­ke Srpske” -“Is­tra­ži­va­čko-ra­zvoj­ni i pro­jek­tni cen­tar” Banjalu­ka ra­spi­sa­lo je ju­če kon­kurs za pri­jem 70 ra­dni­ka – pro­je­kta­na­ta na odre­đe­no vri­je­me.

Kon­kurs, ko­ji je ra­spi­san na osno­vu odlu­ke upra­ve “Šu­ma RS” od 3. mar­ta ove go­di­ne, otvo­ren je do 28. apri­la.

– Kan­di­da­ti ko­ji se pri­javljuju mo­ra­ju ima­ti di­plo­mu šu­mar­skog fa­kul­te­ta ili bi­ti ap­sol­ven­ti. Kan­di­da­ti mo­gu ima­ti i srednju stru­čnu spre­mu, sa ili bez is­kus­tva – na­ve­de­no je u ovom kon­kur­su.

Pri­ja­ve sa po­tre­bnim pa­pi­ri­ma tre­ba po­sla­ti pu­tem po­šte na adre­su “Šu­me RS” – “Is­tra­ži­va­čko-ra­zvoj­ni i pro­je­kti cen­tar”, uli­ca Grčka 21, 78.000 Banjalu­ka.

Di­re­ktor “Šu­ma RS” Ris­to Ma­rić ka­že da će kan­di­da­ti ko­ji bu­du primljeni ra­di­ti na po­slo­vi­ma izra­de pri­vre­dno-šum­ske osno­ve na te­re­nu za tri gaz­din­stva.

– Ti ljudi će bi­ti za­po­sle­ni na šest mje­se­ci, a sli­čan kon­kurs je bio i pro­šle go­di­ne ka­da je bi­lo primljeno njih 75 ko­ji su na­kon za­vršet­ka pla­ni­ra­nih pro­jek­tnih za­da­ta­ka na­pus­ti­li pre­du­ze­će – re­kao je Ma­rić i is­ta­kao da “Šu­me RS” ima­ju oko 4.100 ra­dni­ka na neo­dre­đe­no i oko 400-500 ra­dni­ka na odre­đe­no.

Izvor: Capital/Glas Srpske