Obavještavaju se vlasnici parcela da je stupila na snagu odluka broj:02-023-144/17, koja je objavlјena u Službenim novinama Grada Istočno Sarajevo od 12. maja 2017. godine i da se vlasnici parcela pridržavaju odredbi definisanih odlukom, jer su stupile na snagu i kaznene odredbe predviđene istom.

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(1) Ovom Odlukom reguliše se održavanje javnih zelenih i rekreacionih površina kao i zelenih površina u vlasništvu pravnih i fizičkih lica na području opštine Istočna Ilidža.

(2) Održavanje javnih zelenih i rekreacionih površina i zelenih površina u privatnom vlasništvu se obavlјa iz zdravstveno-higijenskih i bezbjedonosnih razloga kao i zbog estetskog izgleda opštine.

(3) Održavanje površina iz stava 2. ovog člana, vrši se  zbog toga da na pomenutim površinama ne bi došlo  do rasta štetnog korovskog bilјa, (ambrozija i sl.), kako ne bi služile kao stanište za pse lutalice, legla zmija i pacova i kao takve predstavlјale izvor zaraze koja može da ugrozi zdravlјe i život lјudi.

II – KAZNENE ODREDBE

Član 14.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000 KM kazniće se pravno lice:

  1. Ukoliko ne održava zelenu površinu uz poslovne objekte i objekte individualnog i kolektivnog stanovanja, dvorište, vrt ili parcelu, građevinska i polјoprivredna zemlјišta koje je u njegovom vlasništvu, u skladu sa članom 7. stav 2.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 5.000 KM za prekršaj iz predhodnog stava, kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu.

(3) Za prekršaje utvrđene u stavu 1. ovog člana kazniće se i pojedinac koji samostalno obavlјa djelatnost – preduzetnik novčanom kaznom od  1.000 do 5.000 KM.

(4) Za prekršaje utvrđene u stavu 1. ovog  člana kazniće se fizičko lice sa novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM.

Preuzmite kompletnu odluku:

ODLUKA O IZGLEDU, UREĐENјU I ODRŽAVANјU JAVNIH I PRIVATNIH OBJEKATA I POVRŠINA PO ZONAMA NA PODRUČJU OPŠTINE ISTOČNA ILIDžA

Izvor i foto: Opština Istočna Ilidža