Oblast: Ekonomija, finansije
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 08.12.2017.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Stručni saradnik za ekonomske poslove  – na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II – Kandidati iz prethodnog poglavlјa moraju ispunjavati slјedeće  opšte uslove:

 • Da su državlјani Republike Srpske, odnosno BiH,
  •Da su stariji od 18 godina,
  •Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
  •Da nisu otpuštani iz državne službe na bilo kom nivou vlasti BiH ( bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije dana objavlјivanja konkursa,
  •Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivično djelo koja ih čine nepodobnim za obavlјanje poslova u Dječijem vrtiću,
  •Da se protiv njih  ne vodi krivični postupak,
  •Da se na njih ne odnosi član IX tačka 1. Ustava BiH

III – Posebni uslovi:

Kandidati iz poglavlјa I ovog konkursa, moraju ispunjavati i slјedeće posebne uslove:
1.VSS – diplomirani ekonomista ili završen prvi ciklus studija najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent studijskog programa u oblasti finansija i računovodstva i
2.1 (jedna ) godina radnog iskustva u struci.

IV- Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni priložiti slјedeće ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:
•Uvjerenje o državlјanstvu,
•Izvod iz matične knjige rođenih,
•Za dokaze iz tačke 4. i 7. opštih uslova, kandidati dostavlјaju ovjerenu pisanu izjavu, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa,
•Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
•Diplomu o završenom obrazovanju,
•Uvjerenje / potvrdu o radnom iskustvu u struci.

Kandidat koji bude primlјen prije zasnivanja radnog odnosa dužan je dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kao i uvjerenje da nisu osuđivani.
Svi kandidati koji budu ispunjavali  opšte i posebne uslove iz ovog konkursa biće pozvani na intervju, a o čemu će biti blagovremeno obavješteni.

V- Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u dnevnom listu „Euro blic“,  i putem Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: PU Dječiji vrtić „Patrijarh Pavle“ Istočno Novo Sarajevo, Zmaj Jovina bb, 71123 Istočno Novo Sarajevo, sa nazivom „ Komisija za sprovođenje postupka prijema radnika u PU Dječiji vrtić  „Patrijarh Pavle“ Istočno Novo Sarajevo.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS