ОГЛАС о пријему радника у радни однос на одређено вријеме – ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР “ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ

Област: Туризам и угоститељство
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Истoчнo Сaрajeвo
Отворено до: 24.11.2015.
Брoj извршилaцa: 33
ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА
А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале оглашава пријем радника у радни однос на одређено вријеме, и по потреби, у периоду од 01.12.2015. године до 01.12.2016. године, у Сектору за туризам и угоститељство, на радна мјеста:
1. Конобар специјалиста – 2 извршиоца
2. Конобар – 4 извршиоца
3. Шанкиста – 3 извршиоца
4. Сервирка – 3 извршиоца
5. Мајстор за пице („Pizajolo“) – 2 извршиоца
6. Пекар – бурегџија – 2 извршиоца
7. Кухињски радник – 3 извршиоца
8. Помоћни радник на рецепцији („liftboj“) – 2 извршиоца
9. Собарица – 4 извршиоца
10.Кувар – 3 извршиоца
11.Физички радник – 2 извршиоца
12.Хигијеничарка – 3 извршиоца
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
II Услови за пријем радника:
Општи услови:
да су држављани Републике Српске односно Босне и Херцеговине,
да су старији од 18 година,
да имају општу здравствену способност,
да се против њих не води кривични поступак.
Посебни услови:
1. Конобар специјалиста, рад према потреби, V/IV степен, угоститељ, конобар, пасивно знање једног свјетског језика, рад на рачунару, радно искуство 5 година
2. Конобар, радпрема потреби, IV/III степен, угоститељ, конобар, пасивно знање једног свјетског језика, рад на рачунару, радно искуство 6 мјесеци
3. Шанкиста, рад према потреби,IV/III степен, пасивно знање једног свјетског језика, познавање рада на рачунару, радно искуство 6 мјесеци
4. Сервирка, рад према потреби, IV/III степен, пасивно знање једног свјетског језика, радно искуство 6 мјесеци
5. Мајстор за пице „Pizajolo“, рад према потреби IV/III степен, радно искуство 1 година
6. Пекар – бурегџија, рад према потреби, IV/III/ПК степен угоститељски или прехрамбени смјер, радно искуство 1 година
7. Кухињски радник, рад према потреби, III/ПК степен угоститељско-туристички или прехрамбени смјер, Без искуства
8. Помоћни радник на рецепцији („liftboj“), радпрема потреби, IV/III степен туристичког, економског или друштвениог смјера, пасивно знање једног страног језика, радно искуство 2 године
9. Собарица према потреби IV/III степен, угост. -туристички, текстилни, економски, медецински или друштвени смјер, радно искуство 6 мјесеци
10. Кувар, рад према потреби V/III угоститељски или прехрам. смјер кувар, радно искуство 3 године
11. Физички радник, рад према потреби, НС, Без искуства
12. Хигијеничарка, рад према потреби, III/ПК степен, утитељско – туристички, текстилни, екоономски или друштвени смјер, Без искуства
III Уз пријаву на конкурс са адресом пребивалишта и тел. бројем кандидати су дужни
доставити (овјерене копије):
извод из матичне књиге рођених,
увјерење о држављанству БИХ (не старије од шест мјесеци),
овјерену копију свједочанства о завршеној школи,
увјерење о радном стажу,
увјерење да се не води кривични поступак (не старије од три мјесеца).
Поред наведених доказа кандидати који конкуришу на радна мјеста под редним бројем 1., 2. и 3. Огласа дужни су доставити увјерење о познавању рада на рачунару и увјерење о познавању једног свјетског језика.
Кандидати који конкуришу на радна мјеста под редним бројем 4. и 8. Огласа дужни су доставити увјерење о познавању једног свјетског језика.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.
Кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора, дужни су доставити увјерење о општој здравственој способности.
IV Оглас је објављен на огласној табли и интернет адреси Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Пале и на сајту Друштва http://www.oc-jahorina.com.
У случају да конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од посљедњег објављивања.
V Рок за подношење пријава на Оглас, са потребном документацијом, је (8) осам дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Документа приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.
Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу: Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, Хотел „Бистрица“, Јахорина бб., 71 420 Пале, са назнаком: Јавни конкурс за пријем сезонских радника у Сектору за туризам и угоститељство