KONAČNA RANG – LISTA studenata kojima će opština Istočna Ilidža dodijeliti stipendije

Broj: 01-012- 799 /17

Istočna Ilidža, 17.05. 2017. godine

 

           Na osnovu člana 43.Zakona o lokalnoj  samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj: 97/16), člana 53. Statuta opštine Istočna Ilidža („ Službene novine Grada Istočno Sarajevo“ broj: 13/05, 32/07, 13/08 i 5/12) i Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija broj: 01-023-105/17 od 05.04.2017. godine,  načelnika Opštine Istočna Ilidža  d o n o s i:

 

             KONAČNU RANG- LISTU      

      studenata kojima će opština Istočna Ilidža dodijeliti stipendije za akademsku 2016/2017.godinu            

  1. A) Uspješni studenti prvog ciklusa studija javnih visokoškolskih ustanova

 

Red.  broj Prezime        (ime oca) ime Fakultet Godina  studija Broj bodova Prosjek ocjena Broj  bodova 60  ECT UKUPNO
1. KOVAČ (Predrag) MILOŠ Fakultet tehničkih nauka Novi Sad II 2 9,83 8 2 12
2. LUKETA (Dragan) TEODORA Filozofski fakultet Sarajevo II 2 9,76 8 2 12
3. VUKOVIĆ (Siniša) NIKOLINA Medicinski fakultet Novi Sad IV 6 9,23 2 8
4. ANDRIĆ (Srđan) MARKO Muzička Akademija Istočno Sarajevo III 4 9,09 2 2 8
5. KOŠARAC (Dragan) GALA Prirodno-matematički fakultet Sarajevo III 4 9,07 2 2 8

 

  1. B)  Učenik generacije srednjih škola sa područja opštine Istočna Ilidža
Red. broj Prezime (ime oca) ime Srednja škola fakultet Godina  studija
 1.  RISTOVIĆ ( Nebojša) TAMARA  JU Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža“ Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo  I

 

NAPOMENA:

U skladu sa članom 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, sredstva koja ne budu raspoređena uspješnim studentima, raspoređuju se Odlukom načelnika opštine na osnovu prikuplјenih zahtjeva studenata u toku kalendarske godine, a na prijedog Komisije za dodjelu različitih pomoći, imenovane na osnovu pravilnika br. 01-023-44/17, studentima sledećih kategorija:

  • studenti iz socijalno ugroženih porodica,
  • studenti – djeca poginulih boraca VRS,
  • studenti – djeca RVI od I do IV kategorije, civilne žrtve otadžbinskog rata,
  • studenti bez jednog ili oba roditelјa,
  • studenti iz porodice sa dva ili više studenata,
  • studenti iz porodica sa četvero i više djece
  • studenti sa invaliditetom

Izvor: Opština Istočna Ilidža www.istocnailidza.net