Profesori Katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu odlučili su da na originalan način obraduju svoje studente i simbolično ih nagrade za rezultate koje su postigli tokom godine.

Na druženju koje će biti organizovano 27. decembra, studentima će praznične paketiće podijeliti Profa Mraz.

Ova aktivnost, prema riječima rukovodioca Katedre, Nataše Kostić, predstavlja simboličan gest koji će doprinijeti međusobnoj interakciji studenata i nastavnog kadra, kao i pozitivnoj atmosferi na ovom studijskom programu.

Kostić kaže da je ideja proizašla spontano, bez mnogo promišljanja, kao znak pažnje prema studentima koji su u protekloj godini ostvarili uspješan ukupan rezultat.
„Više smo se vodili idejom da ih obradujemo nekim simboličnim gestom i podstaknemo međusobnu interakciju studenata, te studenata i nastavnog kadra Katedre, organizujući aktivnost u kojoj će učestvovati svi, u neformalnoj, prijatnoj, atmosferi. Smatramo da je važno da se istakne činjenica da je u toku godine bilo više pozitivnih ishoda nego negativnih i da su svi studenti psihologije bili dovoljno dobri, kao što je istaknuto i na plakatu koji smo kreirali za ovu priliku“, kaže Kostić.

Nastava na fakultetu treba da bude usmjerena studentu, student treba da bude aktivan učesnik nastavnog procesa, a atmosfera za rad studenata trebalo bi da bude podsticajna i podržavajuća, ističu na Katedri za psihologiju.
„Profesor, ne samo da treba da zna sadržaj koji predaje, već treba i da je svjestan činjenice da predaje ljudima koji imaju neke zajedničke karakteristike, ali i one karakteristike koje su svojstvene samo njemu, te da je neophodno uvažavati studenta kao ličnost koja je dostigla određeni nivo razvoja i koji ima potencijal da napreduje“, navodi Kostić i dodaje da se to ostvaruje u podržavajućoj atmosferi koja pozitivno utiče na motivaciju, pozitivan odnos prema radu, što se dalje odražava na učenje i pozitivan stav o fakultetu.

Nastavni kadar Katedre za psihologiju zadovoljan je radom svojih studenata i ponosan na rezultate koje ostvaruju.
„Posebno bismo istakli njihovu inicijativu u radu, te težnju da ovladaju znanjima iz psihologije i primijene ih. U velikom broju slučajeva, ne samo da smo zadovoljni, već smo ponosni na njihov rad i ostvarene rezultate“, rekla je rukovodilac Katedre.

Kostić naglašava da je većina studenata koji upisuju psihologiju motivisana intrinzički, odnosno, unutrašnjim, a ne spoljašnjim faktorima, što, kako kaže, u velikoj mjeri utiče na ishod završetka izabranog studija.

„Naravno da među studentima postoje individualne razlike, neki su više, neki manje motivisani za rad ili učenje, uopšte, i za rad u određenoj oblasti psihologije. Uspješan psiholog je onaj koji, obavljajući svoj rad, doprinosi adekvatnom funkcionisanju pojedinca, a možemo reći da je među našim studentima moguće prepoznati veliki broj budućih uspješnih psihologa“, navodi Kostić.
Na Studijskom programu za psihologiju trenutno je upisano oko 120 studenata na sve četiri godine osnovnog studija. Katedra za psihologiju je do sada sarađivala sa brojnim ustanovama, a ove godine su obnovljeni raniji i pokrenuti novi ugovori sa različitim organizacijama.

„Sarađujemo sa Centarom za socijalni rad Pale, Specijalnom bolnicom za psihijatriju Sokolac, vrtićem Cvrčak. Podržavamo inicijativu samih studenata da se uključe u različite vannastavne aktivnosti, a pokušavamo da ih usmjerimo i na samostalan naučno-istraživački rad u smislu njihovog učešća na studentskim konferencijama“, ističe Kostić.
Najveći broj studenata ovog fakulteta uspio je da pronađe zaposlenje u struci, a mnogi su nastavili usavršavanje iz oblasti psihologije kroz proces daljeg formalnog školovanja ili edukacije u određenim terapijskim pravcima.

„Dobijamo informacije o tome da i nakon završenog studija naši bivši studenti međusobno sarađuju. Osim toga, na Studijskom programu Filozofskog fakulteta u Palama, studirala je većina profesora i asistenata koji predaju psihologiju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu“, navela je Kostić.

/Grad Istočno Sarajevo/