1111Pozivamo Vas na seminar sa temom “Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama BiH” koji će se održati

– dana 18.04.2016. godine u ISTOČNOM SARAJEVU, Hotel “BEOGRAD” –

Predavači su:

– član Kancelarije za razmatranje žalbi, mr Dragan Vukajlović i

Siniša Tešanović, akreditovani predavač javnih nabavki.

Na seminaru će vam biti prezentovani usaglašeni stavovi Agencije za javne nabavke BiH i Kancelarije za razmatranje žalbi po pojedinim spornim pitanjima iz Zakona, izmjene Pravilnika o neprioritetnim uslugama, kao i najnovija praksa Kancelarije za razmatranje žalbi u postupku rješavanja po pravnim lijekovima, sa osvrtom na donesena rješenja po žalbama ponuđača.

Posebno će se obraditi i priprema ponude, sa osvrtom na ovlašćenja za potpisivanje ponude i ovjeru izjava predviđenih Zakonom, kao i priprema ponude od strane grupe ponuđača.

Na seminaru će se prezentovati i:

– problemi osnovnih faza postupka nabavke,

– priprema tenderske dokumentacije,

– kvalifikacioni uslovi,

– zaključenje okvirnog sporazuma sa više ponuđača, sa osvrtom na izbor ponuđača bez kriterija „cijena“ kada su u pitanju usluge održavanja – mini tenderisanje.

Predavači će odgovarati i na sva Vaša konkretna pitanja iz prakse.

 

Poziv na seminar 18.04.2016. I.Sarajevo

Prijavni obrazac za seminar 18.04.2016. I. Sarajevo

IZVOR:EU TENDER