POMOĆNIK DIREKTORA – KAZNENO – POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA ISTOČNO SARAJEVO

Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 09.11.2017.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

1.POMOĆNIK DIREKTORA ZA ZDRAVSTVENU SLUŽBU  (VSS)  – 1 izvršilac – postavlјenje na 5 godina

Opis poslova radnog mjesta
-rukovodi Službom i odgovoran je za organizaciju u zdravstvenoj službi, kao i za vođenje brige o zdravstvenom stanju lica lišenih slobode,
-vrši sistematske preglede lica lišenih slobode po njihovom prijemu i otpustu.
-sačinjava izvještaj o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti lica lišenih slobode,
-vrši pregled svih lica prijavlјenih na lјekarski pregled,
-vrši otvaranje i zatvaranje bolovanja, davanja pošteda, izdavanje uputnica za bolničko liječenje i specijalističke preglede van Zavoda,
-obavlјa popunjavanje obrazaca, vođenje evidencije o bolovanjima i uputama za liječenje i preglede van Zavoda,
-stara se o radu ambulante,
-učestvuje u radu tima prijemno-otpusnog odjelјenja za predlaganje programa postupanja sa osuđenim licima,
-izrađuje trebovanja lijekova sanitetskog materijala i drugih sredstava za potrebe Zdravstvene službe,
-obavlјa administrativne poslove u vezi odobravanja eksternog liječenja lica lišenih slobode,(pribavlјanje odobrenja nadležnih organa i institucija i sl)
-na službeni zahtjev izdaje lјekarska uvjerenja,
-vrši nadzor nad higijenom prostorija u kojim borave i rade lica, a za koje je propisana sanitarna ispravnost,
-organizuje i stara se o  dezinfekcije, dezinsekciji i deratizaciji prostorija Zavoda
-kontroliše ispravnost namirnica u kuhinji Zavoda i higijenu prostorija,
-mjesečno podnosi izvještaj direktoru Zavoda o higijensko-epidemiološkoj situaciju,
-obavlјa i druge poslove po nalogu direktora,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati koji se prijave na konkurs treba da ispunjavaju opšte uslove  i to:
1. Da je državlјanin RS – BiH;
2. Da je stariji od 18 godina;
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavlјanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;
5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavlјivanja konkursa;
6. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
7.Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

Posebni uslovi koje trebaju ispunjavati kandidati:
1.Visoka stručna sprema – medicinski fakultet zvanje doktor medicine;
2.Najmanje 1 godine radnog iskustva u struci nakon stečene VSS;
3.Položen stručni ispit iz oblasti zdravstva i stečena licenca za obavlјanje zdravstvene djelatnosti ;

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1.Diploma o stečenoj stručnoj spremi;
2.Izvod iz matične knjige rođenih;
3.Uvjerenje o državlјanstvu;
4.Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
5.Uvjerenje o nekažnjavanju;
6.Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
7.Potvrdu o radnom iskustvu ;
8.Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa);
9.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
10.Licenca za obavlјanje lјekarske djelatnosti.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.
Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2,3,4,5,6 i 8 ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.
Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je  trajnog karaktera.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana  objavlјivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavlјen u  Službenom glasniku Republike Srpske, Dnevnom listu „Glas Srpske“  i Zavodu za zapošlјavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavlјen istovremeno, rok će se računati od dana poslјednjeg objavlјivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično (pisarnica KPZ Istočno Sarajevo) ili putem pošte na adresu:
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD
POLUOTVORENOG TIPA
ISTOČNO SARAJEVO
ulica Meše Selimovića br. 1, sa naznakom „KONKURS ZA PRIJEM POMOĆNIKA DIREKTORA ZA ZDRAVSTVENU SLUŽBU “.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju, na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primlјena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS