Oblast: Policija, bezbjednost i zaštita
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 02.03.2017.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Policajac kpu (radnik muškog pola)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II   OPŠTI USLOVI

Kandidati koji se prijave na konkurs treba da ispunjavaju opšte uslove i to:

da je državlјanin RS – BiH;
da je stariji od 18 godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da ima odgovarajuću stručnu spremu;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 ( šest ) mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavlјanje poslova u Ustanovi;
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem niovu vlasti u BiH tri godine prije objavlјivanja javnog konkursa;
da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

III     POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi koje trebaju ispunjavati kandidati :
SSS – četvrti stepen;
da nije stariji od 27 godina, na dan objavlјivanja konkursa;
da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove predviđene za kandidate za prijem u policiju KPU-Službu obezbjeđenja.

IV   POTREBNA DOKUMENTA

IV-1
Uz prijavu na konkurs (u kojoj će kandidati navesti radno mjesto na koje apliciraju,kraću biografiju, kontakt adresu i telefon), kandidat je dužan dostaviti sledeća dokumenta:

diploma o stečenoj spremi;
izvod iz matične knjige rođenih;
uvjerenje o državlјanstvu;
Izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem niovu vlasti u BiH tri godine prije objavlјivanja javnog konkursa(ovjerenu kod nadležnog organa Opštine);
Izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH (ovjerenu kod nadležnog organa Opštine);

Potrebna dokumenta se mogu dostaviti u originalu ili ovjerene kopije i ne mogu biti starija od 6 ( šest ) mjeseci.

IV-2

Kandidati koji uđu u uži izbor dostaviće sledeća dokumenta:
uvjerenje o nekažnjavanju;
uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;

(Kandidati će biti obaviješteni naknadno o načinu i roku dostave dokumenata navedenih u odjelјku IV-2 )

V ROK I NAČIN PRIJALjIVANјA

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavlјivanja
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu poslodavc ,sa naznakom „ZA KONKURS-NE OTVARATI,OTVARA KOMISIJA“

VI INTERVJU I TESTIRANјE

VI-1

Sa svim kandidatima  za radno mjesto  koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju .

VI-2

Sa kandidatima za radno mjesto, koji budu ispunjavali uslove konkursa, posebna Komisija  obaviće psihofizičko testiranje, te će ovi kandidati biti upućeni na lјekarske preglede predviđene za radnike koji rade na poslovima sa posebnim ovlaštenjem.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, a dokumentacija primlјena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD
POLUOTVORENOG TIPA
ISTOČNO SARAJEVO
ulica Meše Selimovića br. 1
71123 Istočno Sarajevo

Izvor: www.zzzrs.net