Lokacija: Istočno Sarajevo

Zdravstvo i medicina

 

Objavljen 14.06.2017. Ističe 14.07.2017.

1. Doktor medicine, supspecijalista forenzičke psihijatrije……………….1izvršilac,
2. Doktor medicine, specijalista  psihijatrije, neuropsihijatrije ……….1 izvršilac.II – Kandidati su dužni da ispunjavaju opšte i posebne uslove:A) Opšti uslovi:
–  da je kandidat  državljanin BiH,
–  da je stariji od 18 godina,
–  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
–  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
–  da nije osuđivan za krivično djelo  koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Zavodu

B) Posebni uslovi:
Za radno mjesto označeno brojem 1.
– VSS – medicinski fakultet, 360 ECTS,
– položen stručni ispit,
– položena supspecijalizacija forenzičke psihijatrije,
– 5 godina radnog iskustva u struci u traženom stepenu stručne spreme
– licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine ili dokaz da je podnesen  zahtjev za izdavanje licence.

Za radno mjesto označeno brojem 2.
– VSS – medicinski fakultet, 360 ECTS
– položen stručni ispit,
– položena specijalizacija iz psihijatrije, neuropsihijatrije
– 3 godine radnog iskustva u struci u traženom stepenu stručne spreme
– licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine ili dokaz da je podnesen  zahtjev za izdavanje licence.

III –Uz prijavu na konkurs  sa osnovnim podacima, adresom prebivališta  i brojem telefona , kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
– uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),
– diploma o završenoj školskoj spremi,
– uvjerenje ( potvrda) poslodavca o traženom radnom iskustvu iz koje se vidi na kojim poslovima je kandidat radio i koja stručna sprema je potrebna za te poslove, sa ukupnim radnim iskustvom ( godina, mjeseci, dana),
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

Pored navedene dokumentacije potrebno je i:

– za radno mjesto označeno brojem 1.
– diplomu o supspecijalizaciji forenzičke psihijatrije i
– licencu ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence i
– za radno mjesto označeno brojem 2.
– diplomu o specijalizaciji psihijatrije, neuropsihijatrije i
– licencu ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence
Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostaviti uvjerenje o sposobnosti za rad (ljekarsko uvjerenje).

IV- Potrebna dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Postupak će provoditi Komisija za prijem u radni odnos koju rješenjem imenuje direktor Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Rok za podnošenje prijava sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.
Napotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu poslodavca,sa naznakom : ” Prijava na konkurs za prijem u radni odnos “.

ZAVOD ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU SOKOLAC
Podromanija bb
71 350 Sokolac,
Tel./faks: 057/440-040
e-mail: forenpsi@teol.net

Izvor: Job.ba