Šesta redovna sjednica Skupštine opštine Istočno Sarajevo održana je u petak, 12. maja 2017. godine. Na redovnoj sjednici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo razmatrano je 18 tačaka dnevnog reda.

Na sjednici je razmatrano i usvojeno slјedeće:

 • Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen;
 • Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 5. redovne sjednice Skupštine opštine.
 1. Usvojen je izvještaj o radu načelnika Opštine i opštinske uprave opštine Istočno Novo Sarajevo za period 01.01-31.12.2016. godine;
 2. Usvojena je Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Opštine za period 01.01-   31.12.2016. godine;
 3. Usvojena je Odluka o pokriću deficita po Izvještaju o izvršenju budžeta Opštine za period 01.01-31.12.2016. godine;
 4. a) Usvojeno je Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlјa „Istočno Sarajevo“ Istočno Novo Sarajevo;
 1.      b) Usvojeno je Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora  JZU Dom zdravlјa „Istočno                 Sarajevo“ Istočno Novo Sarajevo;
 2. a) Usvojeno je Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU SRC „Slavija“ Istočno Novo Sarajevo
 3. b) Usvojeno je Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU SRC                „Slavija“ Istočno Novo Sarajevo;
 4. a) Usvojena je Odluka o prijedlogu razrješenja člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Istočno Novo Sarajevo;
 5. b) Usvojena je Odluka o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Istočno Novo Sarajevo;
 6. v) Usvojena je Odluka o prijedlogu razrješenja člana Školskog odbora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje  Istočno Novo Sarajevo;
 7. g) Usvojena je Odluka o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Novo Sarajevo;
 8. d) Usvojena je Odluka o prijedlogu razrješenja člana Školskog odbora JU Srednja škola „28. juni“ Istočno Novo Sarajevo;

đ) Usvojena je Odluka o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora JU Srednja škola „28. juni“ Istočno Novo Sarajevo;

 1. Usvojen je Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja:
 2. a) Usvojeno je Rješenje o razrješenju direktora JU Centar za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo;
 3. b) Usvojeno je Rješenje o imenovanju v.d. direktora JU Centar za socijalni rad Istočno Novo Sarajevo;
 4. Usvojena je Odluka o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemlјišta u državnoj svojini;
 5. Usvojena je Odluka o mjerilima i kriterijumima za razvrstavanje lokalnih puteva i ulica na području opštine Istočno Novo Sarajevo;
 6. Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, broj: 01-022-199/16 od 29.12.2016. godine;
 7. Usvojena je Odluka o imenovanju Savjeta plana za izmjenu Regulacionog plana „CentarI“;
 8. Usvojena je Odluka o imenovanju Savjeta plana za izradu Regulacionog plana „CentarII“;
 9. Usvojen je Zaklјučak o pokretanju izmjene „Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana, dijela područja opština Srpsko Novo Sarajevo- Lukavica i Srpska Ilidža, prostorna cjelina „Jelav- Lukavica“;
 10. Usvojen je Izvještaj po Programu komunalne potrošnje za 2016. godinu;
 11. Usvojen jeIzvještaj o poslovanju i godišnji obračun ustanova čiji je osnivač Skupština opštine za 2016. godinu:

– JZU Dom zdravlјa „Istočno Sarajevo“;

– JU Sportski rekreacioni centar „Slavija“;

– JU Centar za socijalni rad;

– JUK „Kulturni centar“

 1. Usvojen je Program rada i finansijski plan ustanova čiji je osnivač Skupština opštine za 2017. godinu:

– JU Sportski rekreacioni centar „Slavija“;

– Centar za socijalni rad;

– JUK „Kulturni centar“;

 1. Prihvaćena je Informacija o radu organa i organizacija sa područja Opštine za 2016. godinu:

– JU Zavod za zapošlјavanje;

– Poreska uprava;

– Boračka organizacija;

– Ministarstvo za izbjeglice i raselјena lica.

 1. Usvojena je Odluka o stavlјanju van snage Odluke o dodjeli hangara-magacina na privremeno korišćenje, broj: 01-022-41/14.

Izvor: Opština Istočno Novo Sarajevo