U srijedu, 30. decembra 2020. godine, na snagu će stupiti novi P R A V I L N I K o saobraćaju u zimskim uslovima („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 83/20) i tada će prestati da važi dotadašnji Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 13/07).

Ovim pravilnikom propisuju se pravila o odvijanju saobraćaja u zimskim uslovima, zimska oprema i period u kojem je obavezno posjedovanje i upotreba zimske opreme u saobraćaju, ograničenja u saobraćaju u zimskim uslovima, način informisanja učesnika u saobraćaju o privremenoj zabrani ili ograničenju saobraćaja u zimskim uslovima.

Pod zimskim uslovima na putevima podrazumijeva se situacija kada:

     a )    pada snijeg i nalazi se na kolovozu;

     b )    na kolovozu ima ugaženog i zaleđenog snijega;

     c )    pada kiša i ledi se na kolovozu;

     d )    je kolovoz zaleđen.

U periodu od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine, bez obzira na vremenske uslove, vozila, izuzev vozila kategorije „Lˮ, „Tˮ i „Cˮ, moraju posjedovati opremu za saobraćaj u zimskim uslovima.

Koja vozila spadaju u kategorije „Lˮ, „Tˮ i „Cˮ?

U kategoriju L spadaju: bicikli, mopedi, laki motocikli, motocikli, motocikli sa bočnom prikolicom, laki tricikli, tricikli, laki četverocikli i četverocikli.

Kategorija T: obuhvata sve traktore na točkovima.

Kategorija C: obuhvata traktore na gusjenicama koji su pogonjeni beskrajnim gusjenicama ili kombinacijom točkova i beskrajnih gusjenica.

Zimska oprema obuhvata:

   a)   pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila ili

   b)   pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim točkovima i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka ili

   c)   pneumatike za ljetnu upotrebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Izuzetno van perioda od 1. novembra do 1. aprila, na dijelu puta, kada na kolovozu vladaju zimski uslovi, mogu se na točkove postaviti lanci za snijeg, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije.

Slika

Dolazimo do zaključka da od srijede u Bosni i Hercegovini ni jedan učesnik u saobraćaju neće biti u prekršaju koji na vozilu bude imao pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) sa dubinom profila od dva ili tri milimetra.

Prema ranijim propisima dubina gazećeg sloja zimskih pneumatika kao i gume sa ljetnim profilom od 15. novembra do 15. aprila morala je iznositi najmanje 4 milimetra.

Ovo se može jako negativno odraziti na bezbjednost u saobraćaju u zimskim uslovima.

Takođe, motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kilograma više nisu u obavezi da imaju priručni alat (lopatu i vreću pijeska od 25 do 50 kg) kao što je do sada bilo obavezno.

Pravilnikom je određeno da ovlašćeno lice nadležnog organa unutrašnjih poslova može isključiti iz saobraćaja motorno i priključno vozilo na kojem se nalazi snijeg ili led koji bi mogli uticati na kretanje vozila u saobraćaju, odnosno preglednost vozača i bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju.

Za vrijeme zimskih uslova zabranjuje se saobraćaj motornim i teretnim vozilima sa priključnim vozilom koja ne posjeduju zimsku opremu, kao i vozilima koja posjeduju, a ne koriste zimsku opremu.

Nadležne institucije koje održavaju i upravljaju putevima, u saradnji sa nadležnim organom za unutrašnje poslove, upoznaće javnost o privremenoj zabrani ili ograničenju saobraćaja za sva vozila ili pojedine kategorije vozila na određenom putu ili dijelu puta putem sredstava javnog informisanja i postaviće odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju.

Tekst pisao: Srećko Kremenović