Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj: 101/04 i 42/05, 118/05 i 98/13) člana 53. Statuta opštine Istočna Ilidža („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“ broj: 13/05, 32/07 i 13/08), Plana korištenja sredstava za unapređenje polјoprivredne proizvodnje u 2017. godini na području opštine Istočna Ilidža broj: 02-023-142/17 od 27.04.2017. godine, Načelnik opštine raspisuje:

 

JAVNI POZIV za korištenje sredstava za unapređenje polјoprivredne proizvodnje na području opštine Istočna Ilidža

 

Opština Istočna Ilidža raspisuje Javni poziv za unapređenje polјoprivredne proizvodnje za 2017. godinu.

Pravo za dobijanje nepovratnih sredstava imaju:

 • fizička lica sa prebivalištem na opštini Istočna Ilidža koja se bave polјoprivrednom proizvodnjom na opštini Istočna Ilidža.
 • udruženja građana koja su registrovana na teritoriji opštine Istočna Ilidža.

Svi zainteresovani korisnici moraju da blagovremeno podnesu prijavu i ispune uslove iz Plana podsticaja što se utvrđuje zapisnikom Komisije.

 

Dodjela nepovratnih novčanih sredstava vršiće se za: 

 1. kupovinu plastenika

Nepovratna novčana sredstva dodjelјivaće se u visini fiskalnih računa a maksimalno:

 • 400,00 KM za kupovinu plastenika površine 50 m2 i
 • 800,00 KM za kupovinu plastenika površine 100 m2.
 1. nabavku polјoprivredne mehanizacije i opreme
 • podsticajna sredstva za nabavku nove polјoprivredne mehanizacije odnosno opreme utvrđuju se u visini do 30 % od investiranih sredstava i ne mogu biti veća od 2.000,00 KM.
 1. zasad jagodičastog i bobičastog voća

Nepovratna novčana sredstva dodjelјivaće se u visini fiskalnih računa a maksimalno:

 • za 1 000 m2 jagode 800,00 KM (minimalno 3000 sadnica);
 • za 1 000 mmaline 700 ,00 KM (minimalno 1300 sadnica);
 • za 1 000 m2 aronije 700,00 KM (minimalno 225 sadnica);
 • za 1 000 mborovnice 700,00 KM (minimalno 225 sadnica);
 1. zasad drvenog voća
 • za zasad jabučastog ili koštičavog voća na jednom dunumu 3,00 KM/kom (najmanje 100 sadnica jedne vrste)
 • za zasad lijeske po dunumu 5,00 KM/kom (najmanje 50 sadnica)
 1. proizvodnju konzumnih jaja
 • 4 KM po 18- nedelјnoj pilenki;
 • minimalan i maksimalan iznos na osnovu kojeg se može ostvariti podsticaj je nabavka 250 koka nosilјa.
 1. proizvodnju merkantilnog krompira

–     za 1 000 m2  krompira 200,00 KM (maksimalno  200 kg/dunumu).

 1. ispitivanje plodnosti polјoprivrednog zemlјišta    

–     za jedan izvještaj o izvršenoj analizi  u visini fiskalnog računa,                                         a  maksimalno 70,00 KM

 1. razvoj pčelarstva

       –   za jedno pčelinje društvo (roj) 50,00 KM, stim da ne može biti više od        250,00 KM po jednom domaćinstvu

 1. nabavka polјoprivrednog kalendara

       –   nabavku će vršiti zadruge, udruženja koja su registrovana na teritoriji              opštine  Istočne Ilidže. 

Uz prijavu za podsticaje priložiti:

 • kopiju lične karte,
 • dokaz o vlasništvu zemlјišta/prostora ili ugovor o zakupu zemlјišta/prostora

(ako zemlјište nije na podnosiocu zahtjeva već na nekom od ostalih članova domaćinstva potrebno je priložiti kućnu listu o zajedničkom domaćinstvu);

 • deklaraciju kao dokaz o porijeklu i zdravstvenoj ispravnosti sadnica, krompira (za podsticaj tačka 3,4 i 6),
 • fiskalni račun kuplјenih: plastenika, polјoprivredne mehanizacije/opreme, sadnica, krompira, pilenki (računi iz 2017. godine),
 • potvrdu od strane veterinarske ustanove o zdravstvenom stanju na kojoj će biti naveden i broj pilenki i pčelinjih društava (samo za podsticaj tačka 5 i 8);
 • izjavu da nabavlјenu mehanizaciju odnosno opremu neće otuđiti u naredne tri godine (samo za podsticaj tačka 2.);
 • kopija rješenja o registraciji udruženja/zadruge (za podsticaj tačaka 1 i 9);
 • potvrdu od strane Udruženja o broju pčelinjih društava (za podsticj tačka 8);
 • račun o kuplјenim rojevima (za podsticj tačka 8);
 • dokaz o imirenim poreskim obavezama na nepokretnosti za 2016. godinu;
 • kopiju kartice tekućeg računa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u sobu 11 ili putem pošte na slјedeću adresu:

Opština Istočna Ilidža

Vojvode Radomira Putnika broj 2

71123 Istočno Sarajevo

Sa naznakom „Za javni poziv“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren do 31.10.2017. godine, a za komponentu plastenika (tačka 1.) mjesec dana po objavlјivanju poziva, a biće objavlјen u dnevnom listu, na Web stranici Opštine www.istocnailidza.net i oglasnoj tabli Opštine.

Napomena: U slučaju velikog broja zainteresovanih korisnika planirana sredstva po korisniku mogu biti manja od navedenih u Planu, a sve u cilјu realizovanja svih primlјenih zahtjeva.

Obrasce za prijavlјivanje možete dobiti u Odjelјenju za privredu i društvene djelatnosti opštine Istočna Ilidža soba 14. i 15.

Iznos podsticaja po jednom domaćinstvu ne može biti veći od 2.000,00 KM.

Prilikom dodjele podsticajnih sredstava pod jednakim uslovima prednost će imati polјoprivredni proizvođači -članovi porodica poginulih boraca, RVI i demobilisanih boraca VRS,civilne žrtve rata.

Ako se planirana sredstva ne budu jednako trošila, sredstva će se prelivati po potrebi i na taj način bi racionalno bila iskorištena sva planirana sredstva.

Napomena: Pravo na podsticaj neće imati oni polјoprivredni proizvođači koji imaju neizmirenih obaveza prema Opštini Istočna Ilidža.

Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 057/316-026. 

Izvor: Opština Istočna Ilidža