Javni oglas za prijem pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine PDF Štampa
Krajnji rok za prijave: 26.11.2015Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta – jedan (1) izvršilac
2. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta – jedan (1) izvršilac


Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05, 102/09 i 9/15) i člana 15. stav 5. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 32/07, 48/07 i 15/08), te Odluke o prijemu pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine broj: 14-34-3180-1/2015 od 22.10.2015. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

 

 

  1. 1.Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog– jedan (1) izvršilac
  2. 2.Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta –  jedan (1) izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na period od jedne godine.
Opis poslova:

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan.

 

Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava sljedeće opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

–          da ima navršenih 18 godina,

–          da je državljanin Bosne i Hercegovine,

–          da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,

–          da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

–          da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

–          Za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 1. završen Pravni fakultet – diplomirani pravnik ili završen prvi, drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta,

–          Za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 2. završen Ekonomski fakultet – diplomirani ekonomist ili završen prvi, drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta,

–          Da nema ostvaren radni staž duži od jedne godine u struci nakon diplomiranja.

 

 

Uz prijavu (aplikacijski formular) za javni oglas za prijem pripravnika kandidati su obavezni dostaviti:

–          Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);

–          Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca);

–          Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji);

–          Ukoliko je datum sticanja visoke školske spreme stariji od jedne (1) godine, kandidati su dužni dostaviti dokaz da nemaju ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne (1) godine dana, ili više (potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ili ovjerena kopija radne knjižice, uključujući strane na kojima se upisuju podaci o zaposlenju).

 

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove mjesta na koje je izabran.

 

Procedura izbora

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine sprovodi komisija za prijem pripravnika.

 

Osobe koje se žele prijaviti obavezno moraju ispuniti aplikacijski formular koji se nalazi na web stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba i dostaviti ga, sa traženim dokumentima, putem pošte preporučeno na adresu:

 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za prijem pripravnika“

Ul. Kraljice Jelene 88

71000 Sarajevo

 

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontaktiraju Sekretarijat VSTV-a.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za prijave: 26.11.2015. godine