Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 06.10.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Pripravnik iz kategorije I Projekta podrške sticanja radnog iskustva mladih u statusu pripravnika u 2016. godini (dijete poginulog borca), diplomirani pedagog – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II – Kandidat iz prethodnog poglavlja mora ispunjavati sljedeće  opšte uslove:

Da je državljanin RS, odnosno BiH,
Da je stariji od 18 godina,
Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
Da nije otpuštan iz državne službe na bilo kom nivou vlasti BiH ( bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,
Da nije osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Dječijem vrtiću,
Da se protiv njega  ne vodi krivični postupak,
Da se na njega ne odnosi član IX tačka 1. Ustava BiH

III – Posebni uslovi:

Kandidati iz poglavlja I ovog konkursa, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
– Visoka stručna sprema
a)  Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent odgovarajućeg fakulteta.
b)  da nema ostvaren radni staž godinu dana ili više u stuci nakon diplomiranja

IV- Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni priložiti sljedeće ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:
Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Za dokaze iz tačke 4. i 7. opštih uslova, kandidati dostavljaju ovjerenu pisanu izjavu, kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa,
Dokaz (uvjerenje) o utvrđenom statusu člana porodice (dijete)  poginulog borca
Uvjerenje da nisu osuđivani,
Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
Diplomu o završenom obrazovanju,
Uvjerenje da  je lice prijavljeno na Zavod za zapošljavanje.
Dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme jednu godinu ili više ,što se  dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranica  s podacima o radnom stažu)

Kandidat koji bude primljen dužan je ustanovi dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija će obaviti razgovor-intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Dokumenta neće biti  vraćena kandidatima.

V- Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu „Glas Sprpske“,  i oglasnoj tabli Dječijeg centra  „Buba-mara“  Pale.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računat će se od poslednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu poslodavca, sa nazivom „ Komisija za sprovođenje postupka prijema radnika u JU Dječiji centar  „Buba-mara“ Pale.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS