Oblast: Ostalo
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 07.07.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Električar-instruktor  (SSS)  – 1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

Opis poslova radnog mjesta

vrši sve poslove vezane za elektroinstalacije i vrši sve popravke na elektroinstalacijama,
određuje specifikaciju potrebnih materijala i rezervnih dijelova za određene poslove,
rukuje sa kotlovnicom i stara se o ispravnosti i blagovremenom otklanjanju kvarova na istoj,
održava radne prostorije,
blagovremeno obavještava odgovorno lice o nastalim kvarovima i potrebama za materijalom,
redovno vodi evidencije o izvršenim poslovima putem radnih naloga,
stara se o primjeni mjera zaštite na radu i zaštite od požara,
zadužuje alat i stara se o njemu,
vrši i druge poslove koje odredi šef radne jedinice

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

b)Opšti uslovi :
Da je državljanin RS – BiH;
Da je stariji od 18 godina;
Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;
Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;
Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

  1. v) Posebni uslovi :

    SSS (IV stepen), zanimanje  elektroinstalater
    položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija,
    radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima,

  2. g) Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

Diploma o stečenoj stručnoj spremi;
Izvod iz matične knjige rođenih;
Uvjerenje o državljanstvu;
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
Potvrdu o radnom iskustvu ;
Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa);
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Uvjerenje o nekažnjavanju (tačka 4. opštih uslova) pribaviće se službenim putem, za kandidata koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (tačka 3. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

  1. d) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana  objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično (pisarnica KPZ Istočno Sarajevo) ili putem pošte na adresuposlodavca,sa naznakom „KONKURS ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO ELEKTRIČAR „
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju,  te će se izvršiti pismeno testiranje (test opšteg i stručnog znanja), na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD
POLUOTVORENOG TIPA  ISTOČNO SARAJEVO
ulica Meše Selimovića br. 1
71123 Istočno Sarajevo
Tel. 057/316-594
E-mail:kpz_is@yahoo.com