Softverska industrija, zajedno sa telekomunikacijama, čini  sektor informacijsko – komunikacijskih tehnologija, koji spada među najuspješnije i najprofitabilnije grane privrede. Zahvaljujući kontinuiranom razvoju ovog sektora u BiH posljednjih godina, stvorila se prilika za malu zemlju, kao što je naša, da ispliva na svjetsku mapu zajedno sa državama najvećeg ekonomskog rasta i razvoja. Međutim, zbog neusvajanja državnih mjera podrške razvoja softverske industrije, pred ovu potentnu granu privrede postavljen je zid koji usporava njen napredak.

Neuređena zakonska regulativa, neprilagođen obrazovni sistem, nedovoljno educiranje mladih o potencijalu softverske industrije, samo su neki od problema koji sprječavaju našu zemlju da stane rame uz rame sa najvećim globalnim ekonomskim gigantima.

 

Prvi set državnih strateških dokumenata koji su predviđali promociju i razvoj IKT sektora, uključujući i softversku industriju u BiH, donesen je 2004. godine. Većina aktivnosti planiranih ovim dokumentima, kao što su Politika razvoja informacionog društva BiH, Strategija razvoja informacionog društva, koja je trebala biti i osnova za provedbu poticajnih mjera, te Akcioni plan informacionog društva BiH, izostala je i u najvećoj mjeri nije implementirana. Ni u narednoj deceniji nije bilo pomaka po pitanju donošenja i usvajanja mjera koje bi doprinijele podršci softverske industrije u BiH. Tek 2014. godine je izrađen novi nacrt Politike razvoja informacionog društva. Pozitivna vijest je da je Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, imalo sluha za prijedloge proizvođača softvera u BiH, pa je ova Politika uključila konkretne mjere podrške razvoju softverske industrije, s tim da još uvijek nije jasno kada će Savjet ministara BiH usvojiti ovu Politiku.

 

Iako je izostala implementacija prethodnih Strategija i Politika, entuzijazam stručnjaka iz BIT Alijanse koji imaju isti cilj, danas osigurava softverskoj industriji status pokretačke snage ekonomskog razvoja u BiH. Međutim, ističu da daljnji napredak softverske industrije zavisi od toga da li će je država podržati kroz usvajanje i provedbu ključnih strategija razvoja ovog sektora.

“Zajedničkim djelovanjem, radimo na kreiranju okruženja u kojem će se prepoznati potencijal softverske industrije i educirati kvalitetni kadrovi. Međutim, neophodno je zagovarati usvajanje ciljane i operativne Strategije razvoja softverske industrije na državnom nivou. Strategija bi uključivala precizne mjere i vidljiv angažman nadležnih institucija, te dala poticaj svim nivoima vlasti da u skladu sa svojim nadležnostima razviju vlastite strategije promocije softverske industrije. Na ovaj način olakšalo bi se poslovanje kompanijama, unaprijedio obrazovni sistem, te podstaknulo zapošljavanje mladih u ovom sektoru.”- izjavio je Haris Memić, predsjednik Upravnog odbora BIT Alijanse.

 

Pozitivan primjer pomaka predstavlja potez Kantona Sarajevo gdje u sklopu Strategije Razvoja KS (za period 2017.-2020.) usvojene u septembru 2016. godine, postoje elementi podrške razvoju softverske industrije. Ukoliko bi svi nivoi vlasti učinili korak ka realizaciji i implementaciji mjera, zajedno bi pomogli rušenju zida koji usporava promociju i razvoj softverske industrije u BiH.

 Prva konferencija o potencijalima razvoja softverske industrije u BIH

S ciljem predstavljanja i promocije ogromnog potencijala kojim raspolaže domaća softverska industrija, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, u saradnji s BIT Alijansom, organizira “Prvu konferenciju za razvoj softverske industrije u Bosni i Hercegovini”. Konferencija će se održati 25. aprila 2017. godine u zgradi Parlamenta BiH.

Učesnici i gosti Konferencije bit će predstavnici softverske industrije u BiH, institucija vlasti u BiH sa svih nivoa, predstavnici međunarodnih institucija i organizacija u BiH, obrazovnih institucija, te nevladinog sektora.